img

Еразъм+ мобилност в Яшкият университет „Александру Йоан Куза“

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 22 – 26 май 2023 година, Пламен Томов от Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ – София осъществи мобилност с цел обучение в университет „Александру Йоан Куза“, Яш, Румъния.

Доцент Ларион представи на българския гост структурата на факултета по география. Пламен Томов се запозна с дейностите и методите на работа в аналитичната лаборатория към факултета, както и с румънската почвена класификация. Той участва в експедиция в Молдовската равнина и Молдовското плато за верифициране местоположенията на оврази и посети Ботаническата градина на университета с образци от световната и местна флора както и най-старият обществен парк Копу, разположен на едноименния хълм.


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.