Проф. д-р Виолета Божанова

Телефон: +35928127505 Имейл: bozhanova@agriacad.bg

Родена е през 1960 г. в гр. Айтос. Израснала е в Бургас, където завършва и средното си образование. Възпитаник е на Аграрния университет – гр. Пловдив с диплом за висше образование от 1983 г. Има докторска степен по Селекция на културните растения и е професор в Института по полски култури (ИПК)– гр. Чирпан.

От 1984 г. до 1995 г. е научен сътрудник по растителни биотехнологии в Института по земеделие – Карнобат, а от 1995 г. досега - в ИПК – гр. Чирпан. От 2011 г. е и негов зам. директор. От 2015 до 2017 г. е била главен научен секретар на Селскостопанска академия(ССА). 

Хонорован преподавател в Тракийския Университет – Стара Загора от 2009 г. Присъждани й са дългосрочни изследователски стипендии, финансирани от международни организации и е специализирала в областта на растителните биотехнологии в Института по резистента генетика – Грюнбах – Германия и в Хамбургския университет. Била е ръководител и изпълнител в много планови проекти, финансирани от МЗХ и в конкурсни научни проекти, финансирани от български и международни организации - Фонд Научни Изследвания, Eвропейски Земеделски Фонд за Развитие на Селските Райони, Европейска програма Erasmus+, DAAD – Fellowship  program, FP VI  U*Night, FP VII - „Researchers Night 2008”. 

Автор е на над 90 научни публикации, на 2 сорта твърда пшеница, 2 технологии и 1 методология. Била е рецензент на Фонд Научни Изследвания за конкурсни международни и научни програми. През 2018 г. е активен участник в процеса по обсъждане участието на ССА в Националната Научна Програма „Здравословни Храни за Силна Биоикономика и Качество на Живот“ на МОН. След стартирането й е координатор на няколко научни екипа. 

Член е на Съюза на учените в България. От 2007 до 2015 г. е член на Експертния съвет (EC) по Растениевъдство към ССА, а от 2019 г. негов председател. От 2006 г. до 2015 г. е член на Комисията по научна етика, като орган на УС на ССА. От 2018 г. е член на Научния съвет по Зърнени и технически култури към ССА. От 2015 до 2017 г. е член на Експертния съвет по иновации към Фондация “Приложни изследвания и комуникации“. 

Била е научен ръководител на трима докторанти, успешно защитили дисертациите си.