img

Еразъм+ мобилност в Институт по почвена биология и биогеохимия , Ческе Будейовице

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 17 – 21 април 2023 година, доц.  д-р Гергана Кунчева от Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ – София осъществи мобилност с цел обучение в Институт по почвена биология и биогеохимия , Ческе Будейовице, Чешка република.

Доц. д-р Кунчева проведе мобилността в Лаборатория по почвено органично вещество с ръководител д-р Вероника Жилкова, където беше обучена за работа с метод за определяне на съдържанието на захари  в почвеното органично вещество. Д-р Кунчева се запозна още с метод за физическо фракциониране;  определяне на микробиологична активност на почвата чрез почвено дишане; определяне на микробиална биомаса чрез фумигация с хлороформ и определяне на общ органичен азот чрез TOC/TN анализатор.  

Българският учен наблюдава оранжерия за опити с почвена фауна и опити в лабораторни тенти за проследяване растежни показатели на изследваните растения.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.