img

Еразъм+ мобилност в Институт по експериментална ботаника към Чешка академия на науките, Прага

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 15-19 май 2023 година, старши експерт-биолог Вероника Пашкулова от Институт по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив осъществи мобилност с цел обучение в Институт по експериментална ботаника към Чешка академия на науките, Прага, Чешка република.

 В лабораторията по вирусология Вероника Пашкулова се запозна с провежданите изследвания, свързани основно с растителни вирусни заболявания и модерната материална база и апаратура. По време на мобилността  биолог Пашкулова придоби практически умения в редица лабораторни дейности, сред които: изолиране на вирусна РНК, класически PCR,  модифициран едностъпков RT-PCR, RT_LAMP и др. Бяха обсъдени възможностите за съвместна научна дейност между екипите на лабораторията по вирусология към Институт по експериментална ботаника и лабораторията по имунитет на вирусни болести към Институт по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив.


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.