img

Втората среща на Балканската мрежа по зеленчукови култури

10.05.2012


Д-р С. Машева, директор на ИЗК”Марица”, представи основните източници на финансиране на института. Тя подчерта, че основният принос за повишаване нивото на материално-техническата база и на експертизата на изследователския персонал на Института се дължи основно на успешни проекти – Европейски и национални. Стана ясно, че тези проекти, особено с национално финансиране, създават най-големите и най-трудно разрешими проблеми. Съгласно действащото законодателство средствата по тези проекти се централизират и връщането им към института-бенефициент е бавен и продължителен процес, а понякога спечелените средства въобще не се усвояват от института. При Европейските проекти основният проблем е покриване на разходите за ДДС, който е непризнат разход. Същите проблеми бяха споделени и в презентацията на проф. дсн Росица Бъчварова, директор на Агробиоинститут, София. Тя сподели един удивителен факт – 720 хиляди лева, спечелени от колектива на Института от проекти към Фонд Научни изследвания и централизирани към ССА през 2009-2010 г., все още не са усвоени, поради задържането им от Министерство на земеделието или от Министерство на финансите, или от ССА или ...? Подобен парадокс съществува и в ИЗК Марица, но тук неполучените средства са само 149 хиляди лева!
Доц. д-р Тотка Митова сподели опита на Институт „Пушкаров” за финансиране на изследванията по запазване на почвеното плодородие. „Европейска политика за почвите. Международно и национално финансиране на изследванията” беше темата на нейната презентация.
Проблемите на Добруджанския земеделски институт бяха представени от директора - доц. д-р Иван Киряков. Собствените приходи на Института от роялти, посевен материал, лицензионни договори и други дейности надхвърлят субсидията, получена от бюджета. Но института не разполага с тях за да може да осъвремени и модернизира материалната си база.
Колеги от Сърбия и Македония представиха техните модели на финансова издръжка, при които всички средства, генерирани от собствено производство, се влагат в института или университета в резултат, на което се модернизира материалната база, отчита се значителен растеж и прогрес в изследователските програми, в производството, в заинтересоваността на научния персонал от бъдещето на института.
Оживена и разгорещена бе последвалата дискусия. Но въпреки усилията на организаторите, тази дискусия да стане достояние на отговорни личности в областта на земеделието от Народното събрание, Министерството на земеделието и горите, Министерството на финансите, Областната управа на Пловдив и пр., това не бе постигнато. Изпратените официални покани и многократни разговори по телефона останаха без последствие. Единствено, главният научен секретар на ССА, доц. д-р Маргарита Николова, бе съпричастна и подкрепи направените изказвания. Единодушно бе мнението, че трябва да се даде по-голяма гластност на нерешените проблеми.
Д-р Дестьор от Университета в Гент, Белгия сподели опита си за написване на успешни проекти към Европейските Програми. Той представи новата платформа на Университета „Food2Know”, която осъществява връзката на практиката с върховите експерти в научната област.
Тихомира Славейкова, Младши експерт към Отдела по биологично разнообразие, към Министерство на околната среда и водите запозна участниците със Стратегията на ЕС за Дунавски регион и как бихме могли да се включим в нея.
Доцент д-р Иван Чалъков от Център “Наука, технологии, иновации”, катедра “Приложна и институционална социология”, Пловдивски Университет, говори за академичното предприемачество в България, като един от най-преките канали за комерсиализация на нови изследователски продукти и технологии.
Какво решихме! Единодушно бе гласувана Резолюция до отговорни Министерства и инстанции за разрешаване на актуални проблеми, свързани с финансирането на изследователските институти към Селскостопанска Академия.
Направените предложения за промени в нормативните уредби носят надеждата на изследователите за разбиране и подкрепа на аграрната наука в България от страна на управляващите.


{backbutton}