img

Делегация от ССА посети Академията на селскостопанските и горски науки на Румъния

02.04.2012

 

Ръководителите на двете академии подписаха Протокол за проведените разговори и съставиха Работна програма за научно-техническо сътрудничество за периода 2012-2015 година.
РАСГН е основният румънски партньор на Селскостопанската академия. Отношенията между двете научни организации се основават на безсрочно Споразумение за сътрудничество, подписано през септември 2003 г., а конкретната изследователска работа на институтите - изпълнители се извършва в рамките на работни програми за определен период. Новата работна програма обхваща 17 изследователски теми в областта на: почвознанието (опазване и възстановяване на почвеното плодородие); животновъдството (хранене и технологии за отглеждане на животните), растениевъдството (овощарство, лозарство, зеленчукови култури); противодействие на засушаването чрез подобрени технологии за отглеждане на житните култури; изучаване и използване на растителните генетични ресурси за подобряване на селекцията.
Бяха обсъдени възможностите за привличане на допълнителни средства за изпълнението на Работната програма чрез по-активно участие в конкурсите за целево финансиране на двустранното научно-техническо сътрудничество по линия на Министерството на образованието младежта и науката на България и Румънското министерство на образованието и изследванията.
За разработване на съвместни проекти от институти на двете страни България и Румъния като страни членки на ЕС могат по-пълно да се възползват от съществуващите все още възможности по 7 Рамкова програма на ЕС, от конкурсите за сътрудничество със страните от Западните Балкани и възможности за участие в други международни проекти с участието на партньори от трети страни.
На срещата от румънска страна присъстваха проф. д-р Димитру Симонеску -вицепрезидент, проф. д-р Михай Николеску - вицепрезидент и научен секретар, проф. д-р Мариан Янкулеску - главен секретар на РАСГН, директори на водещи институти от системата на Румънската академия.

При посещението в Националния земеделски изследователски институт в гр. Фундуля. директорът на института проф. д-р Мариан Верзеа запозна българската делегация с дейностите на научния колектив и показа постоянната изложба на сортове земеделски култури, отглеждани в Румъния.
Срещата на между ръководителите на организациите на аграрната наука от двете съседни балкански страни, които имат близки по характер научни задачи и сходни организационни проблеми, беше ползотворна и ще допринесе за активизиране и използване на възможностите на научното сътрудничество на двустранно, регионално и европейско ниво.


{backbutton}