img

Български учени с резултати от пилотно изследване за разграничаване на биологично отглеждани култури чрез сателитни изображения

11.03.2021

Екип учени от Селскостопанска академия и Българската академия на науките представи пред Съвместния Изследователски Център (JRCна Европейската комисия  резултати от пилотно изследване за разграничаване на биологично отглеждани култури чрез сателитни изображения 

По покана на отдел „Геоданни и технологии за Общата Селскостопанска Политика” от звеното “Продоволствена сигурност“ към Съвместния изследователски център (JRC) на ЕК, проф. Вълко Бисерков от БАН (ИБЕИ) и проф. Виолета Божанова от ССА (ИПК – Чирпан) взеха участие в семинара от поредицата „Храна за размисъл“, организиран от групата по дистанционен мониторинг в JRC. Организирани на всеки две седмици, семинарите целят да представят и споделят научни знания, придобити вътрешно и извън JRC в областта на мониторинга на земеделието. 

Мониторингът на JRC върху селското стопанство с помощта на дистанционно наблюдение започва през 1988 г. Първоначално е проектиран да прилага нововъзникващи космически технологии за предоставяне на независима и навременна информация за площите и добивите. От 1993 г. тази дейност допринася за по-ефективно управление на Общата селскостопанска политика (ОСП) чрез предоставяне на по-широк спектър от услуги за техническа подкрепа на ГД „Земеделие“ и администрациите на държавите членки. Услугите са разработени в подкрепа на политиките на ЕС и за повишаване на европейския капацитет за глобален мониторинг на селското стопанство и оценка на продоволствената сигурност. 

В рамките на ОСП непрекъснато се усъвършенстват техниките и насоките за стандартизирано измерване на земеделските площи, идентифициране на типовете култури, геолокация на характеристиките на ландшафта. Напоследък особено внимание се отделя и на оценките на въздействието на земеделските практики върху околната среда и климата. Техниките за мониторинг на селското стопанство са ключова част от Интегрираната Система за Администриране и Контрол на земеделието (IACS), която е в основата на прилагането на ОСП в Европа. 

Българските учени представиха първите резултати от пилотно изследване, свързано с разработване на алгоритми за разграничаване на площи с биологични и конвенционални култури чрез полски измервания, въздушни снимки от дрон и сателитни изображения от Sentinel-2. Изследванията са финансирани от МОН по Националната Научна Програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“. Те са направени при обикновена и твърда пшеница върху опитни парцели, отглеждани по биологичен и конвенционален начин в Института по земеделие - Карнобат и в Института по полски култури – Чирпан. Предварителните резултати от анализа на спектралните индекси са показали, че разликите в динамиката и развитието на културите в биологичните и конвенционалните полета могат да бъдат проследени, а информацията от сателитните изображения - да бъде използвана за разграничаването им. Изследванията ще продължат, като в тях бъдат включени и фермерски полета, с цел получаване на по-широк спектър от данни. Това ще даде възможност да се направи по-изчерпателна оценка на алгоритъма, разработен досега, както и на перспективите за неговото прилагане в практиката. 

 

През последните години е налице засилващ се интерес в ЕС и света към разработването на методи за дистанционно наблюдение за разграничаване на биологични от конвенционални площи, но все още не е налична единна методология. Технологиите за дистанционен мониторинг имат сериозен потенциал за осигуряване на ефективен, евтин, бърз и действителен контрол на биологичните полета при получаването на сертификати и субсидии. Този тип наблюдение ще е от ключово значение и за така наречените „еко-схеми“ предвидени в бъдещата ОСП, някои от които ще са насочени и към подпомагане биологично земеделие.

Очаква се производството на биологични храни в страните от ЕС и в България да нараства стабилно през следващите години, поради новите по-амбициозни цели на ЕК за по-здравословна и по-устойчива хранителна система на ЕС, заложени в Европейската зелена сделка. За постигането на тези цели в Стратегията от фермата до трапезата се предвижда до 2030 г. поне 20% от земеделските земи на ЕС да се отглеждат по биологичен начин. Разработването и прилагането на методология за дистанционен мониторинг ще ускори производството на по-здравословни храни и ще подобри общественото доверие в биологичните храни.