img

Учени от Селскостопанска академия с водеща експертиза за използване утайките от отпадъчни води в селското стопанство

14.05.2020

Институтът по аграрна икономика (ИАИ) от структурата на Селскостопанска академия е ръководеща организация в стартиралия през декември месец 2019 г. проект „Социално-икономическа ефективност от използване на утайките от пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в селското стопанство“. Финансирането на дейностите по него е от Фонд „Научни изследвания“ на МОН, а продължителността за изпълнението им - 3 години.

Основната цел на проекта е изследване на икономическата ефективност на стопанско (микро) ниво от използване на утайките от ПСОВ в селското стопанство. За постигането ѝ ще се търси установяване на настъпилите промени в системата „почва-тор-растение“ в резултат от използване на утайките и анализ на въздействието върху социалните, икономически и екологични аспекти на средата при прилагането на такива технологични решения. 

Координатор на проекта е доц. Божидар Иванов, директор на ИАИ и партньори от Националния център за обществено здраве и анализи. За изпълнение на задачите и подобряване експертизата на участниците към екипа на ИАИ са включени научни специалисти по управление на отпадъците, агроекология и реколтивация, в лицето на проф. д-р инж. Мартин Банов, председател на Селскостопанска академия, и проф. Светла Маринова от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията (ИПАЗР) „Никола Пушкаров” към Академията.

Резултатите от проекта ще послужат както за разширяване на научното знание по темата, така и за създаване на основа за формулиране и развитие на провежданата политика по отношение използването на утайките и развитие на биоикономиката в национален и европейски мащаб.