img

ИПАЗР „Н. Пушкаров” с награда за иноватори на АГРА 2022 за „Инсталация за пречистване на слънчогледово масло с помощта на ултразвуково поле”

18.03.2022

Общо 49 продукта, научни разработки и технологии на 26 фирми и 11 научни института участваха в десетте раздела на Конкурса за иновации на провелите се в Пловдив  Международни изложения изложения АГРА, „Винария“ и „Фудтех“.

В раздела „Научна дейност и разработки“ наградите връчи председателят на Селскостопанската академия проф. дн инж. Мартин Банов. 

Плакет и диплом в този категория получи Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“ за „Инсталация за пречистване на слънчогледово масло с помощта на ултразвуково поле”

Иновацията е разработена от научния колектив на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров”, гр. София, към Селскостопанска академия и Одеската национална академия по хранителни технологии, Украйна, гр. Одеса с ръководител доц. д-р инж. Ю. Енакиев.


Инсталацията служи за пречистване на слънчогледово масло под действие на ултразвуково поле, под налягане и с използване на инерционните сили. Експерименталните изследвания показват, че при използване на ултразвуковите вълни в процеса на филтриране на слънчогледовото масло, количеството на отделените утайки се увеличава, а времето, което е необходимо за протичане на целия технологичен процес, намалява.

След проведените експериментални изследвания са установени оптимални технологични параметри на процеса пречистване на слънчогледово масло чрез ултразвукова обработка: честотата на ултразвука, мощността на излъчване на ултразвука и времето, необходимо за пречистване на слънчогледовото масло. Проведени са изследвания по пречистване на слънчогледовото масло чрез филтрация, с използване на ултразвукови вибрации в динамично състояние. 

Създадена е и база от експериментални данни при изследвания на процеса пречистване на слънчогледовото масло и на масло от рапица. Разработена е теоретична обосновка на процеса пречистване на слънчогледово масло чрез ултразвукова обработка. На базата на получените математически модели може да се определи оптималния режим на работа на основните параметри на инсталацията. Получените теоретични данни могат да се използват в практиката при настройка на основните параметри на инсталацията и избор на оптималния режим на работа при пречистване на различни растителни масла. 

Пречистеното слънчогледово масло напълно отговаря на изискванията на държавния стандарт за качество на храните. Маслото е получено без да се провежда допълнителен процес на хидратация и обработка с ниски температури, как-то и без използване на химични реагенти. Това води до подобряване на енергетичните показатели на процеса пречистване, при което се използва по-малко количество машини и оборудване. 

В сравнение с традиционните технологии за пречистване на слънчогледовото масло, при използване на инсталация за обработка на слънчогледово масло с помощта на ултразвуково поле, отстраняването на примесите се увеличава с 12%, а специфичния разход на енергия – намалява с 6%.


Инсталация за пречистване на слънчогледово масло с помощта на ултразвуково поле:

1 - резервоар, 2 - клапа, 3 - ултразвуков генератор, 4 - кавитационна камера, 5 - ултразвуково огледало, 6 - помпа, 7 - електромотор, 8 - филтър, 9 - резервоар за пречистено масло.