img

Институтът по аграрна икономика – партньор в проект за оптимизиране параметрите на прецизното земеделие

22.04.2020

На 13.02.2020г. се проведе се първа работна среща по проект „Оптимизиране параметрите на прецизното земеделие за подобряване ефективността на производството и проследяемостта на продуктите от селското стопанство”. Изпълнители на планираните по него дейности са Аграрен университет (АУ) - Пловдив и Институтът по аграрна икономика към Селскостопанска академия. Проектът е със срок на изпълнение 36 месеца (2019-2022) и финансиране от Фонд „Научни изследвания”, МОН.

На срещата присъстваха доц. д-р Божин Божинов (ръководител на проекта) и гл. ас. д-р Силвия Василева от АУ, Пловдив и партньорският екип от ИАИ –доц. д-р Божидар Иванов (координатор от страна на ИАИ), проф. д-р Храбрин Башев, гл. ас. д-р Ангел Саров и гл. ас. д-р Десислава Тотева. В рамките на деловата среща ръководителят на проекта доц. д-р Божин Божинов представи времевите параметри на дейностите, целите, задачите, работните пакети и участниците по тяхното изпълнение. В конструктивна дискусия бяха обсъдени възможностите при разпространение на резултатите и публикационната дейност по проекта. 

Работата на екипа от ИАИ ще бъде съсредоточена основно по темите свързани с икономическите анализи и оценка на внедряването и навлизането на технологиите за прецизно земеделие в отрасъла. За целта ще бъдат разработени и използвани различни методи, които да позволят извършването на сравнителни анализи на отделните технологични възможности за производство. Ще се правят оценки и на ефектите от разширяване възможностите за проследяемост на земеделските стоки и продукти по веригата на стойността. Предвидено е на всеки 6 месеца да се провеждат регулярни срещи на мултидисциплинарния колектив. Целта е да бъдат отчетени резултатите и да се планират предстоящите задачи. Екипът се обедини около тезата, че публикационната дейност и популяризирането на резултати посредством статии и доклади в различни бази данни и научни форуми ще бъде един от най-важните критерии за отчитане успеха на проекта.