Име Описание
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България Свали файл
Устройствен правилник на Селскостопанската академия Свали файл
Правилник за развитието на академичния състав в Селскостопанска академия Свали файл
Правилник за провеждане на конкурси за директори на структурни звена – научни институти в Селскостопанска академия Свали файл