img

Стартира изследване за влиянието на ВЕИ върху почвите и биоразнообразието

12.04.2022

Проектът е дългосрочен и обединява водещи организации от науката и бизнеса в България

Тази пролет стартира дългосрочен проект за изследване на въздействието върху почвите, екосистемите и биоразнообразието, свързано с изграждането на мащабни централи за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Инициативата е плод на тристранно сътрудничество между Селскостопанска академия (ССА), Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН) и Асоциация за производство, съхранение и търговия на електроенергия (АПСТЕ). 

Предвижда се проектът да бъде с хоризонт отвъд 2030 г. и да обхване както съществуващи електроцентрали, така и бъдещи ВЕИ мощности. Първата част на изследването включва анализ и оценка на състоянието на почвите и биоразнообразието в рамките на вече изградени и опериращи енергийни проекти, спрямо прилежащи площи в близост до зелените централи. Паралелно ще стартират и дългосрочните дейности, при които изследванията и анализите ще бъдат насочени към терени, върху които предстои да бъдат изградени нови възобновяеми мощности. Проектът предвижда осъществяването на системно наблюдение, оценка и прогноза на измененията на качеството на почвата и биоразнообразието за съответните територии. Целта е да бъде регистрирано състоянието на почвите и екосистемите преди изграждане на обектите, а в последствие - да се проследи влиянието на възобновяемите централи след въвеждането им в експлоатация. Резултатите и заключенията ще бъдат описвани в ежегодни доклади, които ще бъдат публично достъпни в специална онлайн платформа.  

„Опазването и устойчивото развитие на почвите в България е сред стратегическите приоритети за страната ни. Приветстваме сътрудничеството между академичната общност и неправителствения сектор, защото то ускорява трансфера на знания и прилагането на добри практики за опазване на почвите и биоразнообразието от страна на инвеститорите във възобновяема енергия“, заяви проф. Мартин Банов, председател на Селскостопанска академия.

„Провеждането на теренни проучвания и дългосрочен мониторинг играят важна роля в дейностите по опазването на биоразнообразието и екосистемите. Сътрудничеството с колегите от Селскостопанска академия и АПСТЕ ще помогне за разширяване на фокуса на изследванията и за по-широко обхватна оценка на ползите и предизвикателствата, свързани с очакваното засилено навлизане на слънчеви и вятърни централи в България“, заяви проф. Павел Зехтинджиев от ИБЕИ-БАН.

„Европейският съюз е изправен пред безпрецедентна комбинация от кризи - климатична, ценова и енергийна. ВЕИ са ключови за решаването и на трите проблема, защото произвеждат чиста енергия на ниска цена и намаляват зависимостта ни от вносни горива. Очаква се Европа да достигне един терават възобновяеми мощности до 2030 г. Над 7 000 мегавата нови вятърни и слънчеви централи ще бъдат изградени в България до края на десетилетието. Благодарни сме за възможността да работим съвместно с водещите научни организации в сектора - Селскостопанска академия и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН“, сподели Никола Газдов, председател на АПСТЕ. 

Информация за организациите:

  • Селскостопанска академия

Селскостопанска академия е национална автономна бюджетна организация, която осъществява научна, приложна, образователна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на земеделието, животновъдството и хранителната промишленост. Селскостопанска академия е единна научна структура към Министерството на земеделието, с централизирано научно и административно управление и структурни звена, които изпълняват проекти с глобална и национална значимост.

София 1373, ул. "Суходолска" № 30 

+359 2 812 75 05

ssa@agriacad.bg 

https://www.agriacad.bg 

  • Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН

ИБЕИ осъществява научни изследвания в областта на теоретичните и приложните аспекти на екологията, биоразнообразието, опазването на околната среда и устойчивото ползване на биологичните ресурси. ИБЕИ осигурява научна информация, оказва методична помощ на държавните институции и структурите на гражданското общество, и представя страната в Европейското изследователско пространство в областите на неговата компетентност.

София 1113, ул. „Майор Юрий Гагарин” №2
 +359 2 871 71 95

iber@iber.bas.bg
 http://www.iber.bas.bg/ 

  • Асоциация за производство, съхранение и търговия с електроенергия

Асоциация за производство, съхранение и търговия с електроенергия е сдружение с нестопанска цел, което подкрепя развитието и пазарна интеграция на технологии за производство и съхранение на енергия от възобновяеми източници. АПСТЕ работи съвместно с публични и частни организации, целейки създаване на благоприятни условия за преход към устойчива, въглеродно неутрална енергетика и икономика.

София 1000, бул. Христо Ботев 28

+359885006534

info@apste.eu

www.apste.eu