img

Полезен модел „Интегрирана система за дистанционно определяне на състоянието на посеви на земеделски култури”

06.03.2020

Полезният модел „Интегрирана система за дистанционно определяне на състоянието на посеви на земеделски култури” получи една от големите награди (Плакет) в Конкурса за иновация на Международната селскостопанска изложба АГРА 2020. Изобретението е съвместна разработка на учени от системата на Селскостопанска академия, работещи в Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията (ИПАЗР) „Н. Пушкаров”- София, и техни колеги от Институт за космически изследвания и технологии към БАН (ИКИТ-БАН). Притежава Свидетелство за регистрация от Патентното ведомство Рег. № 3283 U1/ 7.11.2019 г. със срок на действие до 23.06.2023 г.


Създадена, експериментално тествана и патентно защитена, Интегрираната система за дистанционно определяне на състоянието на посеви на земеделски култури приложима на локално ниво. Тя включва: система за събиране и предварителна обработка на данни с 5 модула; система за генериране на картографски продукти със 7 модула и сървър за обработка и анализ на данни и многоканални изображения. Интегрираната система осигурява създаването на оценъчни карти и графики. С нея се получава подробна количествена и качествена оценка, както за параметри, характеризиращи растежа, развитието и формиране на продуктивността на посевите, така и за общото състояние на наблюдаваната земеделска култура. Оценъчните картографски продукти, съставени на ниво поле, осигуряват и възможност за постоянен контрол на въздействието от взетите мерки за подобряване на състоянието на земеделските култури с цел вземане на информирани решения от фермерите. 

Интегрираната система за дистанционно определяне на състоянието на посеви на земеделски култури е създадена от екип от секция „Дистанционни изследвания и ГИС” към ИКИТ-БАН – проф. Е. Руменина, доц. Г. Желев, доц. П Димитров, доц. Л. Филчев, ас. И. Каменова, гл. ас. А. Гиков и учени от ИПАЗР „Н. Пушкаров“ – проф. М. Банов, проф. В. Кръстева, доц. М. Керчева и доц. В. Колчаков. Тя е патентно защитена (Патент № 3283 U1 / 27.09.2019). Патентопритежател е ИКИТ-БАН

Тестовете с нея са направени на територията на област Плевен. Избрани са полета, засети със зимна пшеница (Triticum aestivum L.) сорт „Енола“. За всички тестове са избрани едни и същи параметри на посева, които ще бъдат измервани като се използват данни, получени от многоканални сензори за дистанционно наблюдение: "Количество свежа надземна фитомаса" (g/m2) или "Количество суха надземна фитомаса" (g/m2), „Съдържание на азот в растенията“ (g/m2), „Индекс на листната повърхност“ (m2/m2), „Дял на абсорбираната фотосинтетично активна радиация“, „Дял от повърхността на почвата покрита с растителност“

По време на получаването на данни от многоканални сензори са проведени полеви измервания и наблюдения, и събиране на проби за лабораторни анализи с цел валидиране на изготвените продукти.

Крайни резултати от прилагане на Полезния модел:

  • Карти на общо състояние на посев от зимна пшеница в три полета съставени с използване на данни получени от спътниковата мисия „Sentinel 2” на Европейската космическа агенция 

Карти на общо състояние на посев от зимна пшеница в три полета съставени с използване на данни получени от безпилотен летателен апарат (senseFly eBee Ag) с многоканална камера „Parrot Sequoia”.