img

Отчет на Селскостопанска академия за изпълнението на Етап 1 на Национална програма „Млади учени и постдокторанти - 2”

28.02.2024

НП „Млади учени и постдокторанти -2” (НП – МУПД-2/Програмата) е приета с РМС № 206 от 7 април 2022 г. с цел да се привлекат и задържат висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, които да се реализират професионално в научните институти и висшите училища на Република България.

Селскостопанска академия е бенефициент по Програмата и стартира изпълнение на дейностите по двата модула, след получаване на съобщение и Указанията за изпълнението на програмата, регламентирани със Заповед № РД 09-3450 от 30.06.2022 г. на Министъра на образованието (Указанията). 

Съгласно Указанията в Селскостопанска академия (ССА) е сформирана със Заповед № РД 04-21 от 20.07.2022 г. комисия за изготвяне на „Правила за прозрачен подбор на кандидати и разпределение на средствата от НП „Млади учени и постдокторанти - 2” в структурните звена на ССА. Правилата са одобрени с Решение №РД-09/04.08.22 г. от Управителния съвет на ССА и утвърдени от Председателя за организиране и управляване администрирането на Програмата.

Комисията проведе 8 заседания, на които прие необходимите документи за стартиране на дейностите, провеждане и отчитане изпълнението на програмата, които бяха утвърдени от Управителния съвет на Селскостопанска академия. Работата, предложенията и решенията на Комисията са отразени в протоколи от всяко заседание. 

Документите на ССА свързани с изпълнение на НП-МУПД-2 са публикувани на електронната страница на ССА, секция на Програмата (https://agriacad.bg/bg/science-and-education/programs/np-*mladi-ucheni-i-postdoktoranti2-2). 

В резултат на проведения конкурс, обявен на 10.08.2022 г., на електронната страница  на Академията за модул „Млади учени“ постъпиха 36 заявления от 15 структурни звена на Академията и 1 заявление от външна за ССА организация (НССЗ). 

До участие в конкурса бяха допуснати 29 млади учени, а в резултат на представените декларации, съгласувани с директорите на структурните звена, че ще бъдат на трудов договор за целия период на Програмата, бяха одобрени за финансиране 28 учени.


По модул „Постдокторанти“ са обявени две покани за набиране на кандидати. Поканите са публикувани са електронната страница на ССА (https://agriacad.bg/bg/science-and-education/programs/np-mladi-ucheni-i-postdoktoranti2-2) и на електронния портал Euraxess (https://www.euraxess.bg/jobs/823871; https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/funding/call-applications-post-doctoral-students-pds-module-young-scientists-and-post-doctoral).

По модул „Постдокотранти“ постъпиха 15 заявления от 9 структурни звена на Академията и 3 заявления от чуждестранни граждани. Допуснати до участие бяха двама кандидати, недопуснати до участие в Програмата са: 5-ма кандидати, поради несъответствие с определението „постдокторант” и 8 кандидати поради грешки от различно естество.

Комисията взе решение да се обяви нов прием за модул „Постдокторанти“, след което допусна до участие още 8 постдокторанти.

Общо класираните за финансиране са 10 постдокторанти.


Разпределение на получените по Програмата средства.


Комисията определи бюджет за финансиране на допустимите кандидати за модул „Млади учени” на стойност 103 864 лева, която е 60% от общата стойност 173 106 лева за ССА по НПМУПД-2. 

С решение на Комисията 40% от общата стойност за ССА (173 106 лева) по НП-МУПД-2 се разпределиха за финансиране на проекти по модул „Постдокторанти“ или на обща стойност 69 242 лева. Максималната стойност за финансиране на един проект е 6500 лева.


В резултат на изпълнението на програма са подпомогнати:

  • По модул „Млади учени“: 27 учени за шестмесечен период – от 1.11.2022 г. до 30.04.2023 г., поименно разписани в отчетна форма за млади учени. С по-голям относителен брой учени се открояват Института по планинско животновъдство – Троян (5), Института по земеделие – Кюстендил (3), ИПАЗР „Н. Пушкаров“ – София (3).

Публикувани в индексирани и реферирани списания са 18 статии, 12 са под печат, а един млад учен участва в колектива на регистриран в Патентното ведомство на Република България полезен модел.

  • По модул „Постдокторанти“, са финансирани проекти на 10 учени за период от 10 месеца. Проектите на постдокторантите са оценени от двама рецензенти, съгласно изготвената от Комисията форма и критерии за оценка. Финансирани са 10 проекта на 10 постдокторанти от шест института на ССА.

Публикувани в индексирани и реферирани списания са 6 научни статии и 6 статии са подадени за печат в научни списания, като резултат от работата на постдокторантите по съответните проекти.

Резултатите от проведените изследвания от младите учени и постдокторантите са представени на 10 научни конференции, семинари и форуми и да представени 16 доклада и два постера.

Кратки резюмета на постигнатите научни резултати по двата модула на програмата са публикувани на електронната страница на Академията (https://agriacad.bg/bg/science-and-education/programs/np-mladi-ucheni-i-postdoktoranti2-2).