img

Основни насоки за промяна на Закона за Селскостопанска академия

31.08.2011


Селскостопанска академия (ААН) е академична структура, която извършва научни изследвания, експертизи и анализи за аграрния сектор, а наред с това и образователна дейност. В ССА (ААН) образованието си продължават както специализанти, магистри и докторанти на Академията, така и студенти от аграрните университети при техните практически занятия.
На ССА (ААН) се възлагат общи и специфични задачи. Специфичните задачи са предмет на т.н. държавна задача за поделенията на ССА (ААН). По-важните общи задачи включват:
1. Определяне на актуални стратегически направления в земеделието с цел изпълнение на приоритетните цели на държавата и правителството;
2. Разработване и предлагане на стратегии и оперативни действия на МЗХ в съответствие с Общата селскостопанска политика, свързани с по-висока доходност и конкурентоспособност на отрасъла;
3. Научно обосноваване и подпомагане на държавната политика за качеството на хранителните продукти и тяхната безопасност;
4. Разработване и адаптиране на мерки за запазване на биоразнообразието и приспособяването на сектор Земеделие към непрекъснато променящите се условия на климата и околната среда;
5. Подпомагане на МЗХ в работата с браншовите обединения и неправителствените организации при изпълнението на техните цели и задачи, включително поддържането на демонстрационни обекти и внедряването на научни постижения;
6. Издателска дейност, публикации в периодични и други издания в областта на аграрните науки.

Демократичните традиции на академичната общност предполагат създаването на колективни органи за управление – Общи събрания на звената, поделенията и общо на ССА (ААН). Общите събрания предлагат ръководителите в съответното ниво въз основа на предложена мандатна програма или план. Тези ръководители се утвърждават от по-високото управленско ниво.
Ръководителят на ССА (ААН) е Председател (Ректор).
Председателят (Ректорът) е хабилитирано лице и може да заема длъжността до два мандата след избор от Общото събрание на Академията. Той се назначава от Премиера. Председателят (Ректорът). има представителни функции, ръководи науката и образованието и координира връзките между поделенията. Управлява интелектуалните активи на ССА.
Управлението на финансовите и икономически аспекти от дейността на ССА (ААН), се възлага на Финансов директор. Той се назначава от Министъра на земеделието и храните, съгласувано с Председателя (Ректора) с договор за управление за определен срок. Функциите на финансовият директор са мениджърски. Той е отговорен за формирането и изпълнението на бюджета на Академията, спазването на финансовата дисциплина от поделенията и ефективното управление на държавните материални активи.

Научна дейност
Научната дейност, респективно научните продукти на ССА (ААН), следва да служат и да удовлетворяват нуждите на потребителите й – Министерството на земеделието и храните, поделенията на МЗХ, други държавни ведомства, недържавни структури – браншови организации, общини, региони и т.н., в зависимост от общата национална стратегия за развитие на селското стопанство и конкретната държавна политика, провеждана чрез МЗХ в рамките на Общата европейска политика. За целта се предвижда създаването на специализиран фонд „Аграрна наука”, в рамките на досегашния бюджет на Академията. Фондът ще се допълва и от процент от реализираните приходни дейности от производства и услуги, които извършва ССА (ААН). Във Фонда се предвиждат и постъпления от други източници, които да се управляват в изпълнение на волята на дарителите. Фондът се управлява от Финансовия директор на ССА (ААН).
Ползването на средства от Фонда е на проектен и конкурсен принцип. Основните стратегически направления на аграрния сектор ще намерят изражение в конкретни научно-приложни теми за финансиране. Те се разглеждат и одобряват от Националния Консултативен съвет по Земеделие към Министъра. Председателят (Ректорът) на ССА (ААН), е по право член на съвета и предлага останалите представители на ССА (ААН), в него. Спечелилите научни колективи или научни консорциуми ще разполагат със средства за работни заплати, необходимо техническо оборудване (ако липсва в съответните поделения) и ще са задължени да отделят процент от средствата за ползването им и това на останалата материална база на съответните поделения. Тези средства ще са признат разход за поддържането на материалната база. Приемането на научните разработки ще се осъществява чрез тайно гласуване в Консултативния съвет след представяне на рецензии от външни за научния колектив експерти.
Научният продукт, произведен и реализиран от средства на Фонда, е държавна собственост и собственост на учените, които са го произвели. Правата върху научния продукт и евентуалните бъдещи приходи от неговата реализация се определят чрез договор с Фонда в съответствие с общото законодателство за интелектуалната собственост.
Израстването на научните кадри ще се осъществява от общи за Академията научни съвети и научни журита в съответствие с основните компетентности на отделните поделения и учени в рамките на съществуващото законодателство. Научните съвети в ССА (ААН) предлагат на Председателя (Ректора) и Министъра на земеделието и храните стратегически важни теми и проекти за обсъждане и евентуално за приемане в Консултативния съвет по земеделие и отговарят на съвета за научни експертизи, рецензии и оценки на изпълнени проекти. За работа с научните съвети и по научни теми Председателят на Академията (Ректорът на ААН) е подпомаган от Научни секретари по отделните научни направления. Научните секретари работят на обществени начала.

Държавна задача
Държавната задача за поделенията на ССА (ААН) се определя в актовете на създаване, промяна и реформиране на всяко от тях. Годишна стойност се защитава от ръководителите на съответните звена и поделения и след приемане от МЗХ се финансира пряко от бюджета на ССА (ААН). В държавната задача могат да се включат и допълнителни дейности, възложени пряко от Принципала –
Министерството на земеделието и храните и Министерския съвет. Държавната задача не гарантира Фонд „Работна заплата” за всички работещи, а само за онази част, които са пряко отговорни за нейното изпълнение. Останалата част от бюджета за работна заплата постъпва от спечелени научни проекти, консултантски договори и други специализирани научни услуги за онази част на научния и спомагателен състав, която участва в проектите. По такъв начин се премахват уравниловката в заплащането и демотивацията на част от кадрите за разработване на проекти.

Производствена дейност
Производствената дейност е съпътстваща, а не основна за Академията. В поделенията на ССА (ААН) тя се осъществява в три направления:
1. Като резултат от изпълнението на държавната задача на поделенията. Приходите от тази дейност са приход за държавния бюджет изцяло, защото държавната задача се финансира от централния бюджет;
2. От изпълнение на спечелени научни проекти – приходите от тази дейност частично остават в поделението за издръжка, а останалите се прехвърлят в приход за бюджета;
3. От осъществяване на дейността на държавните предприятия – поделения на ССА (ААН), за изпълнение на техните задачи и издръжка. Публично-частното партньорство в дейността на държавните предприятия следва да се извършва чрез прозрачни процедури по реда на очаквания Закон за публично-частно партньорство.

Броят на поделенията
Очевидна е необходимостта от оптимизиране на броя на поделенията в ССА (ААН), но не се предвижда да се извърши по административен ред (отгоре), а изцяло като резултат от процесите на консолидация на научните колективи и чрез финансовите механизми за определяне на средствата за изпълнение на държавната задача. Не се планира силово закриване на поделения и разпродажба на държавни активи.

Преходен период
Преминаването към подобен тип организация на работа в ССА (ААН) изисква опреден ресурс от време. Предвижда се този преходен период да не надхвърля 9 месеца след приемането от Народното събрание на промените в Закона за ССА.
{backbutton}