img

Фонд „Научни изследвания“ обявява конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области” – 2012г.

31.05.2012

 

Предварителен бюджет на конкурса: 21 000 000 лв.

Предварителен бюджет на конкурса за 2012 г.: 14 800 000 лв.

Продължителност

Обявяване на конкурса: май 2012 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения: четиридесет и шест календарни дни от датата на публикуване на обявата в национален ежедневник

Срок за определяне на бенефициентите: до 30.09.2012 г.

Срок за изпълнение на проектите: 24 месеца.

За целите на етапността, заложена в проектните предложения, първият етап е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на предоставяне на авансовото финансиране. Вторият етап е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на предоставяне на финансирането за втория етап.

Допустимост на кандидатите

В конкурса могат да участват:

· научноизследователски организации (съгласно определението в т. I, 4);

· предприятия (съгласно определението в т. I, 4);

· нестопански организации.

В конкурса приоритетно участват и обединения от една, две и/или три категории от посочените по-горе кандидати, които са сключили споразумение за предварително разпределение на своето участие в дейностите по проекта и за процентното разпределение на финансирането между тях и ясно е посочена водеща организация.

Изисквания към участниците в проекта

Ръководителят на проекта трябва да бъде хабилитирано лице за университетите и научните институти или лице, придобило научната и образователна степен „доктор”, с необходимата научна компетентност, удостоверена чрез професионална автобиография, научни публикации в България и чужбина и притежание на патенти (ако е приложимо) за последните пет години в съответната научна област;

Допустимост на проектните предложения

Подпомаганите проекти трябва изцяло да попадат в рамките на една или повече от следните категории научноизследователска дейност:

фундаментални научни изследвания;
научно-приложни изследвания;
експериментално развитие.

Минимален и максимален размер на финансирането от Фонд „Научни изследвания”

Минималният размер на финансирането от ФНИ за проект за целия програмен период е 80 000 лв.

Максималният размер на финансирането от ФНИ за проект за целия програмен период е 500 000 лв.

Насоки и документи за кандидатстване – можете да изтеглите от:

http://www.bulfund.com/2012/05/30/фонд-„научни-изследвания”-обявява-н/#more-728
{backbutton}