img

Централната селскостопанска библиотека отпразнува 60 години с откриването на хранилище за редки издания

24.11.2022

Създаването на хранилището е израз на желанието информацията от тези ценни книги да се използва в научноизследователската и преподавателската дейност от работещите в съответната област на познанието

Със събитие в София в сградата на Централна селскостопанска библиотека на бул. „Цариградско шосе“ 125 беше отбелязан празника за „60 години Централна селскостопанска библиотека“. По този повод беше открито хранилище за съхраняване на редки и ценни издания, притежавани от библиотеката. Това се случва със спомоществователството на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи за ремонт на помещение, което е определено за хранилище на тези издания. Проф. дн инж. Мартин Банов - председател на Селскостопанска академия, приветства присъстващите. 

Историческият преглед показва, че с Постановление No 169 на Министерски съвет от 29.08.1961 г. се създава от 1 септември същата година Академия на селскостопанските науки. Назначено е временно ръководство, което да изработи устав на Академията. Той е приет от Общото учредително събрание и внесен за одобрение от Министерския съвет и Народното събрание. Това се случва на 19.01.1962 г. с Указ No 4 на Президиума на Народното събрание. Сред основните задачи на АСН е развитие на селскостопанската наука и техника и науката за гората на високо теоретическо равнище, задълбочено и всестранно разработване на научните проблеми в тези области. Към Президиума на АСН има Централна библиотека и Център за научна информация и документация. Още подробната информация за развитието на звеното през годините може да се види на сайта на библиотеката. Така след различни промени през годините през 1983 г. на методично ръководство към ЦСБ са 78 библиотеки: 2 ВУЗ-овски, 47 при научни институти и 29 при опитни станции. С Указ No 3227 от 25.09.1986 г. на Държавен съвет на НРБ Центърът за научно-техническа информация към Селскостопанска академия е награден с орден „Кирил и Методий“ – I степен за неговите заслуги за разпространението на научно-техническите постижения. През 1993 г. се подписва договор между AFRC (проект на фирмата по програма ФАР), НБКМ и ЦНТИИ, София за внедряване за нуждите на ЦСБ модулите за Автоматизирана информационна система „Библиотека“. На 30.03.1995 г. е подписан протокол между страните по договора, с който се слага началото на изграждане на електронни бази данни, които да разкрият в пълнота богатството на фонда на библиотеката. През 2012 г. след закриване на Института за информационно осигуряване на системата (бивш Център за научно-техническа информация) ЦСБ е преобразувана като отдел в Института по аграрна икономика към ССА. С Постановление No 151 от 25.07.2018 г. на Министерски съвет за приемане на Устройствен правилник на ССА библиотеката става част от Дирекция „Библиотечна и издателска дейност“ към академията.

През 2021 г. започва да се обособява самостоятелна колекция, а през 2022 г. се открива хранилище за редки и ценни издания, съхранявани в библиотеката. Поставя се началото на Колекцията „Лични библиотеки“. ЦСБ активно участва в администрирането на Български портал за отворена наука за ССА. Член е на Българска библиотечно- информационна асоциация и Български информационен консорциум. От 1979 г. редакторската и издателската дейност преминават под ръководството на Центъра за научно-техническа информация и така се осигурява още по-голямо взаимодействие между двете направления в центъра – библиотечна и издателска. Списанията на ССА са с отворен достъп като всички публикации за последните 12 години са достъпни на техните сайтове:

• „Растениевъдни науки“ – издава се от 1964 г., публикуват се статии на български и английски език.

• „Животновъдни науки“ – издава се от 1964 г., публикува статии на български и английски език.

• „Почвознание, агрохимия и екология“ – издава се от 1966 г., публикува статии на български и английски език.

• „Икономика и управление на селското стопанство“ – издава се от 1956 г., публикува статии на български и английски език.

• „Bulgarian Journal of Agricultural Science“ – издава се от 1995 г., публикува статии само на английски език.

ЦСБ осигурява достъп до пълните течения на списанията от издаването на техния първи брой, както и на всички други списания на ССА, които вече не се издават. ЦСБ извършва книгообмен с изданията на ССА, които достигат до 7 партньори в България и до 21 научни институции в чужбина. Това допринася за възможността днес в ЦСБ да бъдат на разположение в читалня 25 издания от 6 български партньори и 62 издания от 42 чуждестранни партньори. През 2021 г. е одобрена от председателя на ССА Инструкция за създаване, поддържане, съхранение и опазване на Сбирка „Старопечатни, редки и ценни издания“ във фонда на ЦСБ към ССА. Поставя се началото на сформиране на колекцията, нейното попълване и описване. 

През 2022 г. със спомоществователството на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи е направен ремонт на помещение, което е определено за хранилище на тези издания. Към момента сбирката наброява 243 заглавия книги на кирилица и 116 на латиница. Периодичните издания на кирилица са 216, а тези на латиница – 20. Създаването на хранилището е израз на желанието информацията от тези ценни книги да се използва в научноизследователската и преподавателската дейност от работещите в съответната област на познанието.