img

България чрез ССА се присъедини към Европейската изследователска инфраструктура за анализ и експериментиране върху екосистемите

22.04.2021

България, представлявана от Министерството на образованието и науката (МОН), официално изрази волята си да се присъедини към Европейската изследователска инфраструктура за анализ и експериментиране върху екосистемите – AnaEE, като основател. 

AnaEE е пан-европейска изследователска инфраструктура, която обединява поредица от модерни експериментални и аналитични платформи за екосистемни изследвания в т.ч. и в земеделието в цяла Европа. Франция е страната домакин на научната инфраструктура. Чрез свързването на отделните платформи с подходите за моделиране, AnaEE допринася за разширяване на разбирането за въздействието върху околната среда на глобалните климатични промени и насърчава създаването на стратегии за адаптиране към тях и смекчаването им и за защита на екосистемните услуги. Предоставя решения, свързани с продоволствената сигурност и развитието на биоикономиката. 

От страна на България в  AnaEE се включва Националната инфраструктура за изследване и иновации в земеделието и храните (RINA-  Research, Innovation, Agriculture). RINA е част от Националната пътна карта на България за изследователска инфраструктура от 2017 г. и влиза и в актуализирания през 2020 г. вариант на Пътната карта. Проектното предложение е разработено от Селскостопанска Академия (ССА) в консорциум с Аграрния университет (Пловдив), Тракийския университет (Стара Загора), Лесотехническия университет – София и Българската агенция по безопасност на храните. 

Част от целите на RINA, свързани с устойчиво и ефективно управление на почвените и генетичните ресурси; подобряване на екосистемните услуги; повишаване устойчивостта на аграрния сектор и намаляване на вредните въздействия върху околната среда, съвпадат с целите на европейската инфраструктура АnaEE. Това мотивира ръководството на ССА да инициира поредица от действия  за присъединяване на  българската инфраструктура. Като резултат от тези усилия ССА беше поканена да участва на 7-мата асамблея на членовете на AnaEE и да представи концепцията си за присъединяване на RINA. Концепцията включва тестване и валидиране на методи за дистанционно наблюдение при оценка на въздействието на фактори на околната среда и полеви експерименти, свързани с добавяне на почвен подобрител за секвестиране на въглерод в почвите   /биовъглен/ с цел поддържане на устойчиво земеделие и смекчаване ефекта на климатичните промени. Предвижда се RINA да осигури добре управлявани експериментални платформи /лаборатории, вегетационни къщи, опитни полета/, които отговорят на ключови договорени критерии по отношение на качество и съвременно оборудване и инфраструктура. 

След станалото обсъждане членовете, влизащи в консорциума на АnaEE се произнесоха положително за присъединяването на  RINA след сключване на споразумение с МОН, в качеството на финансов координатор на Националната пътна карта за научна инфраструктура 2020-2027 г. 

През декември 2020 г. беше подписано първото Споразумение между ССА и МОН за извършване на предпроектни дейности, а от края на март 2021 г. Националната инфраструктура за изследване и иновации в земеделието и храните (RINA) официално е член на консорциума на Европейската изследователска инфраструктура за анализ и експериментиране върху екосистемите – AnaEE. Информацията за това събитие е качена на сайта на АnaEE и е достъпна на следния линк: 

https://www.anaee.eu/news/bulgaria-joins-anaee

Чрез този акт на присъединяване се очаква да се задълбочат екосистемните изследвания в земеделието, да се увеличи и популяризира международния престиж на  нашите експериментални платформи, да се гарантира дългосрочна финансова устойчивост и да се засили иновационния потенциал на българската научна инфраструктура.