ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 17.06.2021 г.

Начална дата: 17.06.2021   Крайна дата: 16.05.2022   Дата на публикуване: 17.06.2021   Статус: Изтекла   РОП номер

Описание:

„Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия София, в изпълнение на проекти по Национални научни програми: „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот” и „Опазване на околната среда и намаляване риска от неблагоприятни явления и природни бедствия” на Министерство на образованието и науката“, с 5 обособени позиции

https://app.eop.bg/today/143646


Файлове:


Име Timestamp