img

Учени от ЮАР ще посетят Института по растителни генетични ресурси - Садово през месец май

16.03.2023

Първи визита направиха учени от ИРГР през ноември 2022 г.  

Учени от Съвета за научни изследвания в областта на земеделието (ARC) – Република Южна Африка пристигат на посещение у нас в края на май. Планирана е мобилност на д-р Дийн Оелофсе от ARC в Институт по растителни и генетични ресурси „Константин Малков“ – Садово, част от Селскостопанска академия. Това ще се случи в периода 28 май – 3 юни. Визитата е финансирана по програма Еразъм+. Той ще бъде придружен от д-р Соня Вентер. Програмата на гостите включва запознаване с научните направления, постиженията и международните връзки на Институт по растителни генетични ресурси (ИРГР) - Садово, посещение на Национална семенна генбанка, Музей на аграрните науки, Информационен и документационен център, Ботаническа градина, лаборатории и опитни полета. Ще се проведе също така технически семинар за представяне на основните изследователски дейности на ARC пред научния състав на ИРГР; посещение на Институт по зеленчукови култури „Марица” - Пловдив (среща с научния екип, посещения на опитни полета, оранжерии и лаборатории); посещение на Института по розата и етеричномаслените култури - Казанлък (представяне на традиционни продукти от българска роза, посещения на опитно поле, лаборатории, музей на розата); ще се проведе работна среща с ръководството на ССА в София и ще бъде посетен Еразъм офиса в ССА. Ще се обсъдят теми за сътрудничество, свързани с опазване на биоразнообразието, изменение на климата, устойчиво земеделие и екология и планиране на бъдеща съвместна работа. Делегацията ще посети Бачковския манастир в Родопите и ще се запознае с in situ/on farm съхранение на местни сортове зърнено-бобови, зеленчукови, лечебни и ароматни растения, отглеждани в домашните градини на с. Бачково, Асеновградско. Културната програма включва посещение на културно-историческия резерват „Старинен Пловдив“ и хълмовете, характерни за Пловдив, считан за един от най-старите градове в Европа.

Програма Еразъм+ съдейства за постигането на един от основните приоритети на учените в ССА да провеждат научни изследвания в синхрон със световните тенденции чрез непрекъснато разширяване на познанията, изграждане на професионални сътрудничества и реализиране на нови проекти. Двустранните мобилности имат висок принос към академичния обмен между България и Южна Африка. Те се осъществяват с професионалната подкрепа на Еразъм+ координатора на ССА Нина Йолова.

Съвет за научни изследвания в областта на земеделието e координираща институция, която има за цел да развива и насърчава иновациите в селскостопанския сектор в РЮА. ARC проявява интерес към сътрудничество в областта на растителните генетични ресурси и през 2019 г. е подписан меморандум с ИРГР, част от структурата на ССА, с активното съдействие на Посолството на Южна Африка в София. Основни приоритети в областта на земеделието на Южна Африка са: продоволствена сигурност, устойчиво опазване, управление и използване на природните ресурси, съхранение на местния генофонд, развитие на институционалния капацитет за научни изследвания с цел повишаване на добивите в селското стопанство.

ARC има в състава си следните подразделения: Аграрно инженерство; Ветеринарна медицина; Животновъдство; Овощарство – плодове, лозя и вино; Зърнени култури; Растителна защита; Почви, климат и води; Тропични и субтропични култури; Зеленчукови, технически и медицински растения; Биотехнологична платформа. В институтите се провеждат научни изследвания във връзка с повишаване на количеството и качеството на продукцията в селскостопанския сектор, устойчивост на земеделските стопанства и адаптиране на културите към климатичните промени. Както България, така и Южна Африка, се характеризира с богатство на местни сортове, които представляват ресурс за селекцията на широка генетична основа.

По време на визитата на българските учени проф. д-р Цветелина Стоилова и доц. д-р Николая Велчева от Отдел „Растителни генетични ресурси“ в ИРГР ,,К. Малков” - Садово, беше проведена кръгла маса за обсъждане на план за научно сътрудничество. Модератор на дискусията беше д-р Михаел Байру – ръководител на научен екип по растителна защита и главен изследовател към ARC-VIMP. Уточнени бяха теми от взаимен интерес:

1. Агротехнологии и растителна защита;

2. Съхранение и използване на недостатъчно използвани традиционни сортове;

3. Разработване на ръководства по документация на растителни генетични ресурси по дескриптори на FAO за улеснено използване на информационните масиви от данни;

4. Разширяване и характеризиране на колекции от зърнено-бобови култури – изучаване и внедряване в практиката на азотофиксиращи технологии;

5. Начални нива на селекция за устойчивост на болести (устойчивост на ръжди);

6. Медицински растения – биохимичен анализ и генетичен профил, използване;

7. Модели за адаптация на земеделието към изменението на климата и опазване на биоразнообразието – влияние на биотични и абиотични фактори;

8. Обмен на научен персонал и докторанти; обмяна на опит за извеждане на практики и обучение на фермери;

9. Маркетингови стратегии за внедряване на нови сортове.

За развитие на тези теми се планира

научните екипи от двете държави да подготвят проектопредложения за финансиране на двустранното сътрудничество между България и Република Южна Африка

по програми на ФНИ, ЕРА-НЕТ, Хоризонт Европа и др. Българите посетиха също Център по биотехнологии, т. нар. Биотехнологична платформа (ARC-BTP), в който българските учени се запознаха с научния колектив, както и с целите и методиката на работа.  Главен приоритет е секвениране и генотипиране на ДНК и РНК, като генерираните големи обеми данни се използват за ускоряване на селекционния процес в посока устойчивост на болести, биологична стойност и продуктивност. Информацията от анализите се съхранява в изградена за целта сървърна система. В центъра за обучение към ARC-BTP специализират студенти, докторанти и учени, които развиват умения по молекулярна биология, биоинформатика и статистика.

В подразделението по Дребнозърнени култури (ARC-SG) в гр. Бетлеем домакините представиха генбанката за дългосрочно съхранение при -18 0 C на националната семенна колекция от пшеница, овес, ръж, ечемик и тритикале. Проф. Стоилова и доц. Велчева се запознаха с процеса на документация и съхранение (почистване, фитопатологична оценка, изсушаване, пакетиране, етикетиране). Приоритетни за съхранение са местните сортове, но чрез международен безвалутен обмен се изписват образци, носители на ценни стопански признаци, от ICARDA, USDA, CIMMYT. Изпращат се семена по поръчка чрез подписване на договор за безвалутен обмен. В програмата по растителни генетични ресурси се работи до F7 генерации. Най-добрите линии се подават на селекционерите в Института, а също така генофондът е свободно достъпен и за частни селекционни къщи. Посетени бяха полетата за репродукция, снабдени с поливна инсталация, лабораторията за анализ на почвите и водите, технологична лаборатория за оценка качеството на зърното, молекулярна лаборатория и оранжериите към отдела по фитопатология. Селекционната програма на Института има полета за агроекологично изпитване и райониране на сортовете в различни части на страната. Зърнено-житните култури се отглеждат по две основни технологии в Южна Африка – при поливни и при не поливни условия. ARC-SG работи активно с частния сектор, както и прилага маркетингови стратегии за реклама на новите сортове с подобрени стопански качества. По време на мобилността в Южна Африка българските учени посетиха Централния офис на ARC в гр. Претория.