img

Учени от Института по лозарство и винарство в Плевен - участници в Паневропейски семинар по COST акция CA21134

20.09.2023

На 14.09. в Трансилванския изследователски център по градинарство към Университета по селскостопански науки и ветеринарна медицина в Клуж-Напока (Румъния) беше проведен Паневропейски семинар за оформяне на концепция (Concept-knowledge approach) в рамките на дейност „Към земеделие без пестициди: Европейска мрежа за устойчивост“ по Програма COST (COST Action CA21134 – Towards zer0 Pesticide AGRIculture: European Network for sustainability (TOP-AGRI-Network). Събитието беше организирано в хибриден формат (присъствено или дистанционно участие). Участие в съвместната работа на европейските учени, включени в Работна група 1 (Working Group 1 – Setting the scene: identifying research gaps and needs), взеха доц. д-р Николай Генов и гл. ас. д-р Даниела Димитрова от Института по лозарство и винарство – Плевен. 

На срещата бяха представени обобщени резултати от проведените национални семинари и извършените анализи на пропуските и нуждите от изследвания, насочени към намаляване на пестицидите в земеделието като цяло, както и в секторите зърно и лозарство. Участниците в семинара идентифицираха основните нужди в трите обособени области – технологични решения, социална/пазарна среда и регулаторна рамка. Сред по-важните приоритети бяха откроени нуждите от развитие на селекционни програми за нови сортове растения с повишена устойчивост на гъбни болести, приложение на дигиталните технологии в растителната защита, финансова подкрепа и обучение на фермерите, привличане на млади земеделски производители, схеми за обозначаване на намалената употреба на пестициди върху продуктите, разработване на публична информационна система, основана на данни от мониторинг и математически модели за прогнозиране развитието на икономически важни вредители и болести, поддържане на електронни регистри за проследяване реализираните на пазара продукти за растителна защита.