img

Учени от два института на ССА на обучение по проект Saving water на програма Erasmus +

26.11.2021

Доц. д-р Анна Добрева от Институт по розата и етеричномаслените култури – Казанлък и гл. ас. д-р инж. Мария Събева от Институт за растителни генетични ресурси – гр. Садово, като представители на двете научни звена на Селскостопанска академия, взеха участие в международен учебен курс – мобилност/обучение по програмата “Erasmus +”, Saving and keeping water in nature.

Saving water е проект в рамките на Erasmus+програма на ЕС, чиято основна цел е управление и опазване на водата в растениевъдството, животновъдство, поддържане на водата в ландшафта и използване на растителни и животински остатъци и отпадъци като алтернатива източник на енергия.

Обучението по проекта включва лекционни занятия с посещения на място в различни ферми за споделяне на добри практики за разумното използване и спестяване на вода. Организацията – координатор на проекта е базирана в Република Чехия, а страни партньори са България, Португалия и Испания.

Темата на проведеното обучение в Чехия е „Спестяване и поддържане на вода в природата“.

В ролята на ментори от чешка страна участваха инж. Михаела Вачунова, PhD, – инспектор към министерството но земеделието на Р. Чехия и Людмила Кавелова – преподавател в Земеделското училище в Хрудим. Като част от проекта участниците се запознаха с водещите фактори за задържане на вода по отношение на типовете ландшафт.

Основните въпроси, по които се обмениха опит и знания са

  • Какви са възможностите за събиране на дъждовна вода и последващото й използване;
  • Какво е текущото състояние на подземните водни ресурси и как се управляват;
  • Какви нови методи на използване и управление се прилагат за водите ресурси в селскостопанския ландшафт, агротехнически практики и други. 

Участниците в проекта се запознаха на място с решенията на проблема по отношение на опазването на водата в Чехия. Много полезно се оказа възможността да се види как се прилагат екологично съобразени практики за възстановяване на естествените ресурси за задържане на водата в почвата. В нашата страна такива все още липсват и затова наученото по проекта е актуално и полезно за участниците ни в международния учебен курс. Друг особено интересен аспект в обучението е как се използва вода при аквапоника, къде се прилага и с каква ефективност. Присъстващите се запознаха и с естествените възможности за опазване на водния режим на ландшафта в светлината на изменението на климата

Обучението, проведено по програма “Erasmus+”, Saving and keeping water in nature, като обобщена равносметка, е ползотворно в следните аспекти:

  1. Обмяна на опит с колегите;
  2. Обмяна на идеи за общи проекти;
  3. Споделяне на добри практики за разумното използване и спестяване на вода.