img

Съвместен екип от ИККХ – Пловдив и УХТ участва в І-та Международна конференция „MAEP&WASTE“

30.09.2021

На 9-10ти септември, 2021 г. в Гранд хотел „Пловдив“ се проведе Първата международна, приложна конференция „MAEP&WASTE“ 2021 (Medicinal, Aromatic and Edible Plants (MAEPs) and their by-products: Utilization and valorization for a sustainable and circular economy.


Акцент в деловата ѝ програма бяха медицинските, ароматните и ядивни растения (MAEPs) и вторичните продукти от тяхната преработка: оползотворяване на отпадъците и валоризация за устойчива и кръгова икономика.

Целта на инициативата бе обединяване най-добрите практики в областта на използването на тези растения, като основа за кръгова икономика, съчетано с обмен и споделяне на знания с висока стойност между науката и бизнеса. 

Конференцията обхвана различни аспекти от прилагането на растенията. Основно внимание се обърна на: производството и търговията с продукти с висока добавена стойност; MAEPs като източник на биологично активни вещества; използването им като функционални храни; технологии за третиране на MAEPs, минимизиране на отпадъците и валоризация на преработката на MAEPs и др.

Темите в програмата й бяха: 

  • Производство, маркетинг, тенденции на развитие.
  • Консумация на медицински, ароматни и ядивни растения като функционални хранителни продукти и съставки на нови продукти.
  • Биологичната активност на медицинските, ароматните и ядивни растения и техните екстрахирани съставки
  • Хранителни добавки на базата на медицински, ароматни и ядивни растения
  • Козметични продукти на базата на медицински, ароматни и ядивни растения
  • Минимизиране на отпадъците и валоризация на преработката на вторични продукти от медицински, ароматни и ядивни растения.
  • Технологии за третиране на медицински, ароматни и ядивни растения и вторичните продукти от тяхната преработка.


В събитието участваха учените доц. д-р П. Иванова, гл. ас. д-р Албена Пържанова, ас. Евелина Василева от Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив към Селскостопанска академия. В съавторство с колегите си доц. д-р Весела Чалова-Жекова, доц. д-р Антон Славов и доц. д-р Снежана Иванова от Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив, екипът представи постер на темаFactors affecting the amount of biologically active substances in extracts of plants typical of Western Rhodopes“.