img

Селскостопанска академия подписа Меморандум за сътрудничество в агрономо-лесовъдните научни изследвания

02.04.2021

На 1 април председателят на Селскостопанска академия (ССА) проф. д-р инж. Мартин Банов, ректорът на Лесотехнически Университет – София чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев и акад. Цветан Цветков – председател на Отделението „Аграрни и лесовъдни науки“ към Българска академия на науките (БАН) подписаха Меморандум за сътрудничество. С него институциите декларираха желанието си за съвместна работа в областта на научните изследвания, иновациите и учебната дейност по агрономо-лесовъдни науки. 

В Предмета на документа се декларира обединяване на агрономо-лесовъдния потенциал за извършване на съвместни научни изследвания, подготовка на докторанти и специализанти, трансфер на знания, както и привличане на финансови средства от Оперативни програми на Европейския съюз за развитие на научните и образователните инфраструктури. Целта е превръщане на агрономо-лесовъдната наука в съществен фактор за развитие на българската икономика и общество, основаващи се на знание.

Научно-изследователските и иновационни дейности ще се насочат към подготовка и реализация на съвместни проекти на национално и международно ниво, създаване на съвместни колективи за осъществяването им, включително и с други участници.

Сътрудничеството в учебните дейности се предвижда да е насочено не само към съвместно обучение и ръководство на докторанти, а и към разработване и провеждане на курсове за специализации и продължаващо обучение (през целия живот).

Съвместните изследвания и използване на наличната инфраструктура ще се реализират според насоките на Кръговата икономика в аграрния и горския сектор, по икономически, екологични и социални проблеми на земеделските и горските територии,  възстановяване на нарушени терени, по агролесовъдство и в разработване на съвременни методи за потушаване, контрол и превенция на пожари в горския и селскостопанския фонд. Подпомагане обучението на специалисти по вирусология на дървесните видове в Лесотехническия Университет и Институт за гората (ИГ)- БАН от учени от ССА ще допълва тази област на сътрудничество.

Меморандумът, фиксира и съвместните експертни дейности между подписалите го институции. Срокът на действие на Рамковия му договор е пет години. След изтичането им, ако не бъде преподписан, се прекратява. 

Меморандума прочетете тук