img

Първа годишна среща на екипа по Националната научна програма „Интелигентно растениевъдство” се проведе във Варна

15.09.2021

В периода 01 – 04 септември 2021 г. във Варна се проведе първата годишна среща на екипа по Националната научна програма „Интелигентно растениевъдство” (ННП – ИР). В срещата участваха над 120 учени от 8 научни организации и висши училища. Домакин на срещата бе Висшето военноморско училище „Н.Й.Вапцаров” – Варна, партньор в консорциума за управление на ННП – ИР.

Научната програма е структурирана в 4 компонента с 13 работни пакета и 42 научни задачи, като за изпълнението са формирани екипи от учени от 12 института на Селскостопанска академия, 4 института на Българска академия на научите, от Висшето военноморско училище – Варна, Русенски университет, Тракийски университет - Стара Загора, Аграрен университет – Пловдив – Координатор на ННП-ИР.  Екипите са с широка експертиза в различни научни области – от роботизация и дигитализация на технологичните процеси в земеделието, фенотипиране, геномни изследвани и селекция на икономически значими и климатично устойчиви сортове растения, наблюдение и анализ на промените в климата. Очаква се по програмата да бъдат разработени нови техники за симулиране и предвидимост на метеорологичните условия в земеделието, технологии за проследяване на хранителни вериги, по целия път на храната, до крайния хранителен продукт, до оползотворяване на отпадъците и преминаване към кръгова и нисковъглеродна биоикономика. Сред разглежданите теми във форума бяха диагностика и прогноза чрез изкуствен интелект и интелигентни системи за управление на земеделските процеси. Срещата бе открита от началника на Военноморското училище – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров. Ръководителите на 4-те компонента и на 13-те работни пакета представиха постигнатите до момента резултати и планираните научни задачи за изпълнение през следващата година. Важен акцент на срещата и в обсъжданията на екипите бе приложимостта на получените резултати от научните постижения в практиката и изискването да са в услуга на потребителя.

Учените от всички работни пакети извършват анализи на световните тенденции в различни сфери на дигитализацията и   роботизацията, както и експериментални изследвания и създаване на прототипи, разработват софтуерни решения по различни оптимизационни задачи. В различните области на програмата са включени млади учени, постдокторанти и докторанти, с което ще се допринесе за изграждане на капацитет, подготвен за бъдещи разработки и  иновации. 

След изнасянето на презентации, учените от партньорските организации имаха възможност да се запознаят с учебно-материалната база на Военноморското училище, както и да наблюдават демонстрация на управление на дронове, за проследяване на земеделските процеси и развитието  на земеделските култури.

От структурните звена на Селскостопанска академия в срещата участваха над 35 учени от: Института по генетични растителни ресурси „Константин Малков” – Садово, Института по зеленчукови култури „Марица”, Института по полски култури – Чирпан, Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе,  Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево,  Института по царевицата – Кнежа, Института по овощарство – Пловдив, Института по земеделие – Кюстендил, Института по почвознание, агроекология и защита на растенията – София и Агробиоинститута – София.