img

Поздравление от проф. Мартин Банов по случай Празника на земеделската наука

26.10.2020

Уважаеми учени, специалисти, драги колеги,

От името на ръководството на Селскостопанска академия и лично от мое име ви приветствам с Професионалния празник на работещите в областта на земеделската наука у нас!

Денят на земеделската наука стана традиция и се превърна в празник, който тази година, обаче, поради непредвидените обстоятелства, ще отбележим отново в тържествена, но преди всичко делова и виртуална среда. На него правим анализ и отчитаме постигнатото през последната година – към какъв прогрес на селскостопанското производство е довела аграрната ни наука и, разбира се, какво е останало неразрешено.

В този контекст ръководството на Селскостопанска академия работи със синхронизиран в идеите и действията си екип. В него на първа линия сме със зам.- председателя на Академията проф. Виолета Божанова и главния научен секретар проф. Елена Тодоровска  в ползотворна координация с директорите на дирекции от централното управление, директорите на научните институти и ръководителите на специализираните поделения на държавното предприятие „Научно-производствен център”. С приетия преди повече от две години Закон за Селскостопанска академия всички споделяме така наречената автономна бюджетна организация към министъра на земеделието, храните и горите, като преди всичко обединяваме усилията и волята си за ефективен труд в научните изследвания, научно-приложната, иновационна и образователна дейност в областта на земеделието и храните. Ефективното и конкурентоспособно селскостопанско производство на България е хоризонтът на труда и постиженията ни в аграрната наука. Тук е и синхронът ни с деловата и дългосрочна програма на Министерство на земеделието, храните и горите и с нуждите на агробизнеса. Този синхрон ни дава идеи, поуки и диктува нови, работещи и полезни научни постижения на колективите в структурните звена на Селскостопанска академия. Всичко това обаче ни задължава и да изработим и следваме една актуализирана програма за развитие на Академията за периода 2021 – 2027 година в унисон с новата Обща селскостопанска политика на Европа и България. Неизбежността на такава програма се диктува и от разработването на стратегия за развитие на ССА в контекста на глобалните климатични промени. Всички вече ги усещаме осезаемо, дори са ни изпреварили, докато търсим верния и работещ научен отговор на предизвикателствата, пред които е изправено земеделското производство. Затова научната общност на ССА мобилизира потенциала си и с общи усилия има амбицията да се намери верният отговор на т. нар. „устойчиво развитие”. Налага се да работим за два пъти по-висока продуктивност с два пъти по-малко ресурси – два пъти по-малко вода, работна ръка и обработваема земя.

Непосредственият и най-близък отговор на това предизвикателство е в основните приоритети на Академията. А те се фокусират върху: Устойчиво развитие и конкурентоспособност на земеделието, биоикономиката и хранителната индустрия; Създаване и усъвършенстване на сортове земеделски култури и породи животни, технологии за тяхното отглеждане, максимално приспособени и ефективни към конкретните природно-климатични условия; Иновативни технологии и решения за биологично и конвенционално производство, като елемент на устойчивото земеделие в България; Опазване и управление на националните ресурси (почви, води, генетични ресурси); Намаляване на отрицателното въздействие на промените в климата върху земеделското производство; Интегрирана политика за развитие на селските райони; Качество и безопасност на храните и здравословен начин на живот; Достойно присъствие на международното изследователско пространство.

Всичко изредено дотук не са просто добри намерения, а създадена ползотворната комуникация и работа в структурните звена на Селскостопанска академия, с подкрепата на Министерство на земеделието, храните и горите и официалната държавна политика. Вярвам, че същността на приоритетите ни вече се случва и намира израз в съвременното състояние на селскостопанската наука в България. Въпреки изключителните трудности, пред които сме поставени, от страна на материална обезпеченост и липса на достатъчно финансиране, чрез системата на Селскостопанска академия успяваме да поддържаме високо ниво на научните изследвания и да прилагаме съвременни иновативни подходи в създаване на новото и надградено познание за едно по-конкурентоспособно земеделско производство на съвременна България.

Честит професионален празник на работещите в областта на земеделската наука! Желая здраве, дръзновение, нови успехи и споделени хоризонти на научноизследователските и приложни разработки от всички колективи в структурата на Селскостопанска академия!

Проф. д-р инж. Мартин Банов,

Председател на ССА