img

НЦЖЗ - Смолян с демонстрации по проект „Иновативни решения в животновъдството и земеделието в Родопите“

14.06.2024

Научният център по животновъдство и земеделие (НЦЖЗ) – Смолян, част от Селскостопанска академия, ще проведе демонстрационни дейности по Проект № BG06RDNP001-1.004-0011 „Иновативни решения в животновъдството и земеделието в Родопите“, финансиран по Програма за развитие на селските райони“ 2014 г. -2020 г., по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване” от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване” BG06RDNP001-1.004. Партньор е Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони.  

Организираните демонстрации ще се проведат:

На 27.06.2024 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. на тема: „Нови технологични решения в пчеларството“. Ролята на Apismellifera L. (медоносната пчела) в опрашването на селскостопанските култури и диворастящите видове, избор на система на отглеждането на пчелни семейства в Дадан - Блатови, двукорпусни или многокорпусни кошери. Работа с иновативен кошер Apistandard през различни периоди на отглеждане на пчелните семейства, комбиниране на различните съставни части на кошера. Лектор е доц. д-р Росица Шумкова.

На 28.06.2024 г. /петък/ от 09:00 ч. темата ще бъде „Технология за отглеждане на говеда при планински условия в България”. Балансирано хранене на говедата във фермата и на пасището. Определяне на състоянието на пасищата за нуждите на говедовъдството. Управление и поддържане на производствения капацитет на пасището. Видове сензори за идентификация и за наблюдение на говедата. Носими сензори върху животните. Системите за електронна идентификация /EId/, представяне на иновативни системи за управление и утилизация на оборската тор с цел намаляване на въглеродния отпечатък от говедовъдството. Лектори са проф. д-р Цонка Оджакова и ас. д-р Иван Механджийски. 

На 06.07.2024 г. /събота/ от 10:00 ч. и на 13.07.2024 г. /събота/ от 10:00 ч. демонстрацията е с фокус върху „Екологосъобразно отглеждане на дребноплодни овощни видове”. Избор на сортове, агроекологични изисквания. Видове дребноплодни овощни култури - биологични особености, екологични изисквания. Добри практики при отглеждане на културите – растителна защита, торене, поддържане на почвената повърхност. Резитбени операции. Основни принципи при резитбата на дребноплодните овощни видове. Лектори са ас. д-р Елица Атанасова, доц. д-р Емилиян Попеску. Желаещите да присъстват на демонстрациите трябва да бъдат регистрирани земеделски стопани или наети в техните стопанства и е необходимо да попълнят предварително карта за участие. Попълнената карта можете да изпратите сканирана на e-mail: kos_smolyan@abv.bg или да предадете лично в административната сграда на НЦЖЗ -   Смолян, етаж 1, деловодство. Участието в демонстрационните дейности за регистрираните земеделски стопани е напълно безплатно. На всички участниците в демонстрацията ще бъдат осигурени кафе паузи и обяд и ще им бъдат възстановени транспортите разходи – за гориво /при представен голям талон на автомобила и фактура за гориво от деня на демонстрацията/ или автобусен билет. За повече информация на телефон: 030163501 и тел. 0888768794.

Заповядайте!