img

Научни институти към Селскостопанска академия с одобрени проекти по мярка 16.1

11.01.2021

По мярката за иновации от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. ще бъдат финансирани 26 от предложенията за първия прием на стойност 15,6 млн. лв.

Договорираните проекти са за подкрепа на сътрудничество между оперативни групи от земеделски стопани, екипи от учени, преподаватели от университети и представители на научни институти. Това са Институтът по аграрна икономика – София, Аграрен Университет – Пловдив, Институтът по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив, Земеделският институт – Стара Загора, Институтът по декоративни и лечебни растения – София, Институтът по животновъдни науки – Костинброд, Лесотехническият университет и Институтът по криобилогия и хранителни технологии – София, Институтът по полски култури – Чирпан и Институтът по земеделие – Карнобат. Целта е да се създаде благоприятна среда за иновативни решения в практиката. Подкрепят се проекти, насочени към разработване и тестване на нови продукти, процеси, методи и технологии или към доразвиване и адаптиране на съществуващи продукти и практики.

Цялата статия прочетете в уебсайта на Агро Пловдив