img

Научни институти и центрове на ССА – потенциални бенефициенти по подмярката за демонстрационни дейности по ПРСР

28.07.2022

„Подмярката за демонстрационни действия по ПРСР ще донесе директни ползи за земеделските производители и ще им покаже малко по малко по какъв начин да прилагат положителни практики и да усвоят новите технологии в бранша” съобщи заместник-министърът на земеделието в оставка Момчил Неков по време на кръгла маса за подмярка 1.2 „Демонстрационни действия и дейности по осведомление” от Програмата за развиване на селските региони (ПРСР) 2014-2020, проведена от Национална селска мрежа. 

Отварянето на подмярката е значимо поради бързото развиване на технологиите. Знанията, представени в рамките на демонстрационните дейности, могат да повишат конкурентоспособността на стопаните и да се трансформират в ключ към техния триумф. Земеделските производители и заетите лица в техните стопанства ще имат възможността да се запознаят с положителни индустриални практики и нововъведения в региона на селското стопанство. Виждаме сериозен интерес, като е значимо ресурсът да бъде изразходван дейно и ефикасно”, уточни Неков.

Той акцентира върху факта, че подмярката се отваря за първи път, като възможни бенефициенти по нея са висши учебни заведения, професионални гимназии, Научни институти и научни центрове (ССА), опитни станции /Държавно дружество „Научно-производствен център” от структурата на Селскостопанска академия (ССА).

Експерти от Министерството на земеделието посочиха, че периодът на прием е 18 юли – 30 септември 2022 г., а срокът за изпълнение на одобрените проекти е 30 месеца. Предвиден е бюджет от 15 000 000 евро, като максималният размер на разходите за един проект, представен от един кандидат е 500 000 евро. Допустимите разходи за инвестиции, които не са задължителна част от проекта, са в размер до 100 000 евро, при интензитет на безвъзмездната финансова помощ до 100% от одобрените разходи. Кандидатите трябва да разполагат със собствени демонстрационни обекти от типа на учебно-опитни полета, изследователски опитни полета, учебни или изследователски лаборатории, както и да отговарят на изискванията за бенефициент, посочени в чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕФСУ.

Благодарение на демонстрационните дейности, теми като биологично земеделие; прецизно земеделие; хуманното отношение към животните; ресурсната ефективност; безопасност на храните; социално-икономическата устойчивост; биоразнообразие и агроекология, които понякога звучат неразбираемо за определена част от земеделските стопанства, чрез демонстрации на практика могат да станат приложими в бизнеса на стопаните и значително да подобрят техните икономически резултати, коментираха участниците в срещата.

Момчил Неков заяви пред представителите на образованието и науката: „Имаме безпрецедентен ресурс за следващия програмен период, целта ни бе да постигнем конкурентоспособно земеделие. От вас зависи колко бързо ще бъдат усвоени новите технологии чрез демонстрационните дейности“.