img

Научен център по бубарство – Враца в стартирането на проект „ХОРИЗОНТ“ „ARACNE“ за възраждане на копринената индустрия

20.03.2023

На 6 и 7 март CREA Agriculture and Environment, координаторът на проекта ARACNE („Застъпване на ролята на коприненото изкуство и културното наследство в национален и европейски мащаб“), осъществи официално неговия старт. Началната среща се проведе в седалището на международния координатор на проекта - Научния институт по бубарство в гр. Падуа, Италия. 

Проектът, чието име е вдъхновено от тъкачката, превърната в паяк от богинята Атина в гръцката митология, цели да използва коприната като общ елемент на общоевропейската култура и история. ARACNE е един от трите проекта, финансирани от Европейската комисия, които спечелиха в ожесточена конкуренция с 55 проектни предложения, в рамките на поканата „Изследвания и иновации в областта на културното наследство и културните и творческите индустрии“ (HORIZON-CL2-2022-HERITAGE- 01-02). Амбицията на дейностите му са да допринесат за създаването на широка и координирана иновационна екосистема, свързана с коприната в Европа, включително индустриалния сектор. Целта е тя да се превърне в инструмент за изразяване на културно и ландшафтно наследство. По този начин ще свързват култура, традиция и ново промишлено производство в идеална мрежа от обмен и визии. 

ARACNE е с продължителност 36 месеца и включва 11 партньори и 3 асоциирани партньори от 7 европейски и неевропейски страни. Общият му бюджет е от приблизително 3 милиона евро. Проектът има за цел да постигне следните специфични цели:

• Повишаване на знанията и паметта за възраждането на европейската иновационна екосистема за коприна;

• Съвместно създаване на ориентирани към човека и специфични за мястото креативни решения, базирани на коприна, използващи цифрови и авангардни технологии;

• Прилагане на иновативни стратегии и модели за бизнес, управление и финансиране за участващите организации на КТИ и МСП, като се основава на предишни изследвания;

• Подкрепа за създаването на културен Европейски път на коприната, базиран на материалното и нематериално копринено културно наследство и пейзажи;

• Повишаване на осведомеността за резултатите и въздействията на ARACNE сред различните заинтересовани страни от териториите и CCI на сектора на коприната и повишаване на очакванията за създаване на Европейски път на коприната, в подкрепа на European silk CH и копринените CCI;

• Укрепване на европейската културна идентичност и укрепване на европейската конкурентоспособност за по-устойчиво общество след кризата;

• Принос към Европейския зелен пакт, Новия европейски Баухаус и Целите за устойчиво развитие (ЦУР).

По време на началната среща в Падуа партньорите представиха индивидуалните работни пакети, които характеризират проекта, и определиха стратегия за изпълнение. В нея се отчита не само мултидисциплинарността на ARACNE, но и културните и исторически идентичности на много участващи страни (Италия, Испания, Франция , Словения, Гърция, България и Грузия). Всички те са свързани от древността с изкуството за производство и обработка на коприна.

Стартирането на проекта включва инвентаризация на наследството на бубарството, извършена чрез проучвания и теренни изследвания, направени от историци и изследователи, включително и с участието на училища. Това предполага богатство от знания, достъпни не само за целите на туризма за хората, пътуващи по бъдещия Европейски път на коприната, но и за класифициране и записване на всички различни сортове черници и породи копринени буби, проследими в засегнатите територии, както и за възстановяване на тяхната история. След като бъдат възпроизведени и селектирани, традиционните местни черничевите сортове и породи, растенията и копринени буби ще бъдат достъпни за европейските фермери, за да произвеждат както естествена коприна, така и различни странични продукти за различни цели.

Дейностите по проекта ще бъдат подкрепени от европейски компании, работещи в сектора на културните и творческите индустрии, с възможности да насърчават и укрепят общо културно и художествено наследство, фокусирано върху коприната. Проектът има за цел и да предотврати загубата на ноу-хау и традиционни технически и културни умения. На практика тази загуба е довела до спад в производството на коприна и по този начин е навредила на конкурентоспособността на тези компании в модата, изкуството, дизайна и продуктовата комуникация.

Развитието и съживяването на сектора на бубарството в страните, участващи в консорциума ARACNE, също ще бъде стратегическо за бъдещото осъществяване на Европейския път на коприната, силно желано от Съвета на Европа и от местните и регионални власти. Той е замислен като културен маршрут, способен да свърже Европа около изкуствата на коприната и ефективно да популяризира тяхното огромно материално и нематериално културно наследство.

Зад проекта стои внимателно изграден консорциум, съставен от 6 университета и изследователски центъра, 3 музея, културна асоциация, културна фондация, 2 културни и творчески МСП, консултантска компания за финанси и иновации и международна организация.

Партньорите на Консорциума включват следните членове:

• CREA – Земеделие и околна среда (Италия)

• Iniziativa Cube (Италия)

• Държавен музей на коприната в Тбилиси (Грузия)

• Научен център по бубарство (България)

• Културна фондация на група банки Пирея (Гърция)

·Университет на Марибор (Словения)

·Атински университет (Гърция)

·Институт за научни изследвания и развитие в селското стопанство на Мурция (Испания)

·Корпорация D'orica (Италия)

·“Асоциация за възраждане на копринарство от в Савените” (Франция)

·Копринена компания Sericyne (Франция)

·Университет на Падуа (Италия)

·Съвет на Европа (Франция)

·Национален музей на коприненото изкуство, Суфли (Гърция)

Научен център по бубарство (НЦБ) - Враца към Селскостопанска академия е активният участник на България в международния проект. Дейността му се фокусира в провеждане на научноизследователска работа по отношение някои местни породи буби и сортове черници и възможностите за тяхното включване в селекционните програми, както и проучване на историята на копринарството в страната

В този контекст, проф. д-р Паномир Ценов – директор на НЦБ - Враца и национален координатор по проекта, бе активен участник в стартирането на „ХОРИЗОНТ“ „ARACNE“ в гр. Падуа, Италия. По време на срещата изнесената от него презентация за функциите и дейността на НЦБ-Враца бе посрещната с голям интерес от партньорите и участници в събитието. Проф. Ценов направи няколко предложения, с цел подобряване ефективността на работата по проекта и взе активно участие в обсъжданията за предстоящата работата в изпълнение на неговите цели.