img

Магистърска програма „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“ предлага Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

31.07.2023

Магистърска програма „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“ (задочно обучение) стартира Стопански факултет, Катедра „Икономика и управление по отрасли“ на Софийския университет (СУ„Св. Климент Охридски“. Програмата е предназначена за за специалисти и неспециалисти. Срокът на обучение е 2 семестъра, а формата - задочна, платена.

Кандидатите за прием от зимния семестър на учебната 2023/2024 година могат да подадат своите документи през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ на три етапа:

  • Първи етап – от 1 до 19 юли 2023 г.
  • Втори етап – от 25 юли до 10 септември 2023 г.
  • Трети етап – от 16 до 26 септември 2023 г.

Събеседванията за прием в магистърската програма ще се проведат, както следва:

Ръководител на магистърската програма „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“ е проф. д-р Теодора Георгиева от Стопански факултет Катедра „Икономика и управление по отрасли“ : e-mail: tmgeorgieva@feb.uni-sofia.bg

Преподавател по „Закрила и управление на интелектуална собственост в агробизнеса“ в тази специалност ще бъде експертът по интелетулната собственост на Селскостопанска академия д-р Силвия Тодорова. Д-р Тодорова е представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Р България. Преминала е успешно редица курсове към Световната организация за интелектуална собственост. Член е на „Международната асоциация за търговски марки” (International Trademark Association – INTA), САЩ. Д-р Силвия Тодорова е и единствен член от България на постоянния Комитет за генетични ресурси и традиционни знания към Международната асоциация за защита на интелектуалната собственост (AIPPI). 

Селскостопанска академия, заедно с още две организации е партньор на Стопански факултет на СУ „Кл. Охридски“ в организацията и осъществяването на важни за икономиката на страната ни образователни програми.

За учените и технологичните компании агросекторът е една от най-завладяващите и продуктивни области за работа. Агросекторът е сред основните приоритети на европейската и на ционалната политика в процеса на икономическа трансформация. Икономическата трансформация се разглежда като непрекъснат, дългосрочно ориентиран процес на пренасочване на ресурсите от дейности с ниска производителност към дейности с висока производителност на секторно и междусекторно равнище за по-висока диверсификация, устойчиво развитие и конкурентоспособност. В контекста на агро бизнеса, постигането на целите на икономическата трансформация се свързва със създаването на условия за разгръщане на предприемаческата и иновационна култура, приложение на дигиталните технологии и зелените иновации и управление на интелектуалния капитал както в аграрния сектор, така и по отношение на свързаните с него дейности в рамките на националните и глобалните технологични вериги за добавяне на стойност и при спазването на принципите на устойчивото развитие, изискванията на европейските и националните регулации и приложимите международни стандарти.

Магистърската програма „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“ е предназначена за представители на бизнеса, държавната и местната администрация, неправителствения сектор и отделни експерти, заети в областта на агросектора и свързаните с него дейности.