img

Кръгла маса на тема „Стратегически изследвания и иновации в биоикономиката на България: възможности и предизвикателства”

18.12.2020

На 17 декември 2020 година Селскостопанска академия организира виртуална кръгла маса на тема „Стратегически изследвания и иновации в биоикономиката на България: възможности и предизвикателства”. Срещата бе част от Инициативата БИОИЙСТ и проект „Засилване на устойчивата кръгова биоикономика в страните от Централна и Източна Европа: BIOEASTsUP“, в рамките на Програма „Хоризонт 2020“. Събитието бе втората официална среща от българската програмата по реализиране на целите на БИОИЙСТ.

Форумът бе открит от г-н Янко Иванов - зам. министър на земеделието, храните и горите. С приветствие към участниците се обърна и г-жа Карина Ангелиева – зам. министър на науката и образованието. И двамата изразиха мнението, че провежданото мероприятие е изключително навременно, особено по отношение на насърчаване участието на научните организации в партньорства в научни изследвания и иновации през новия програмен период и Програма „Хоризонт Европа“. Виртуалната среща включваше представители  на Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на науката и образованието, Министерство на икономиката, учени от БАН, Икономически университет – гр. Варна,  Аграрен университет – гр. Пловдив, Агробиоинститут, ИПАЗР „Никола  Пушкаров“, Институт по животновъдни науки, Институт по криобиология и хранителни технологии“,  Българска стопанска камара, представители на бизнеса и други заинтересовани страни. 

Проф. д-р Виолета Божанова, зам. председател на Селскостопанска академия, представи изложение на тема „Стратегическото програмиране на изследванията и иновациите като инструмент за развитие на биоикономиката”, в което бяха разгледани резултатите от извършения анализ на състоянието на научните изследвания и иновациите в областта на биоикономиката в България, както и идентифицираните силни и слаби страни, възможности и заплахи.

Проф. д-р Владислав Попов, зам. ректор на Аграрен университет – Пловдив, представи координираната от него Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот”, като обърна особено внимание на  синергията между участващите страни като ключов фактор за изграждане на изследователска мрежа за биоикономика в България. 

Проф. д-р Иван Атанасов, директор на Агробиоинститут - ССА, сподели с участниците опита на института в  научните изследвания и създаването на иновации в биоикономиката в Центъра за компетентност „Устойчиво оползотворяване на биоресурси и отпадъци“. Проектът бе представен като нагледен пример за пазарно ориентирани изследвания в кръговата биоикономика.

Акцент в срещата бе и споделеното мнение за предизвикателствата, с които се сблъскват научните организации и институции при осъществяване на трансфера на знания към представителите на бизнеса и внедряването на иновации в индустрията.

Обсъжданите теми предизвикаха интерес сред присъстващите и в резултат на проведената дискусия бе достигнато до общо решение за организиране на съвместна среща и създаване на работна група от представители на Министерството на земеделието, храните и горите, Министерство на образованието и науката, Селскостопанска академия и други заинтересовани страни с цел очертаване на стъпките, които би следвало да се предприемат за осигуряване на институционална подкрепа в  развитието на биоикономиката, а така също и определяне на стратегическите цели и приоритети на България в това отношение.