img

Конкурси за директори на държавни предприятия

16.10.2012

 

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ОБЯВЯВА

КОНКУРСИ за ДИРЕКТОР на:

 

Опитна станция по бубарство и земеделие – Враца

Опитна станция по земеделие – Видин

Опитна станция по земеделие – Лом

Опитна станция по соята – Павликени

Опитна станция по земеделие – Лозница

Опитна станция по лозарство и винарство – Варна

Опитна станция по земеделие – Средец

Опитна станция по животновъдство и земеделие – Смолян

Опитна станция по лозарство – Септември

Опитна станция по поливно земеделие - Пазарджик

Длъжностни и квалификационни изисквания към кандидатите за директори:

1. Висше образование с образователна степен „магистър” (в областта на аграрните науки е предимство).

2. Минимум три години професионален опит след завършване на висшето образование.

3. Квалификационни изисквания:

- Познаване на научните и научно-приложните приоритети на ССА.

- Познаване на научно-приложната, експериментално-производствената дейност и административната организация на структурното звено.

- Възможности за работа с нови информационни технологии.

Необходими документи за участие в конкурсите за директор:

1. Заявление за участие в конкурса, заверено със собственоръчен подпис.

2. Творческа автобиография (по образец), заверена със собственоръчен подпис.

3. Свидетелство за съдимост.

4. Копия на Диплома за висше образование и приложението към нея.

5. Списък, удостоверяващ участия в научни и научно-приложни проекти в системата на ССА (ако има такива), заверен със собственоръчен подпис.

6. Програма за развитие и управление на звеното за срок от предстоящите 4 (четири) мандатни години, включваща: обща характеристика и структура на звеното, производствена дейност, експериментално производство, научна дейност, финансова политика и очаквани от нея резултати.

7. Доказателствен материал за административен опит в системата на ССА (ако има такъв) – служебни бележки от „Личен състав” на структурните звена.

8. В случай, че кандидатът е заемал вече длъжността „Директор (управител)” на структурно звено в системата на ССА, представя кратка справка-отчет за работата си през съответния мандат (мандати).

9. Декларация за конфликт на интереси (по образец).

Конкурсите ще се проведат на база „Процедурни правила за провеждане на конкурси за директор (управител) на държавно предприятие (опитна станция и експериментална база) в системата на Селскостопанска академия”, публикувани на Интернет страницата на ССА.

Срокът за подаване на документите за конкурсите е 16 ноември 2012 година.

Документите се подават лично в Централно управление на Селскостопанска академия – София 1373, ул. “Суходолска” № 30 – служба “Личен състав” след получаване на входящ номер от деловодството. Телефон за справка: 812-75-12.

Договорите за управление са на разположение на кандидатите в служба „Личен състав”.

Образците за автобиография и декларация за конфликт на интереси, кандидатите могат да изтеглят от Интернет страницата на ССА или да получат на хартиен/електронен носител от ЦУ на ССА.

Процедурни правила за провеждане на конкурси за директор

{backbutton}