img

ИРГР - Садово с грамота за успешно реализиран проект BG PLANTNET , финансиран от ФНИ

15.05.2024

ИРГР - Садово получи грамота за успешно реализиран проект BG PLANTNET “СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА МРЕЖА ГЕНБАНКА - РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ”, финансиран от ФНИ .

През втори етап на проекта е реализирана базата данни на приложението и голяма част от данните на генбанката.

Институтът по растителни и генетични ресурси (ИРГР) „Константин Малков“ – Садово получи грамота за успешно реализиран проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ и отчетен през 2023 г.  Директорът на института доц. д-р Катя Узунджалиева представи презентация. Проектът е BG PLANTNET “СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА МРЕЖА ГЕНБАНКА - РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ”. Партньорските организации са Институт по Информационни и комуникационни технологии към Българска академия на науките и Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Факултет по математика и информатика. Целта на проекта е изграждане на цялостна информационна мрежа, описваща съхранените растителни генетични ресурси (РГР) със специализиран софтуер, обслужващ генбанката, информационния център, кураторите и всички институти, притежаващи колекции от РГР. Дейностите са разпределени в шест работни пакета: РП1 - Управление на проекта; РП2 - Семантичен модел на РГР в България; РП3 - Система за сигурен достъп до генбанката; РП4 - Реинженеринг на генбанката; РП5 - Потребителски интерфейс и интеграция; РП6 - Тестване, оценка, анализ и при внедряването. През първия етап на проекта са създадени спецификация на изискванията, архитектура на системата, модел на базата данни и инфраструктура, върху която ще работи системата. Основни цел на системата е да се използва от всички работещи в областта на РГР и от всички заинтересовани страни, които да получат свободен достъп от различни локации до наличностите в Националната генбанка в ИРГР – Садово, който е един от институтите към Селскостопанска академия. През втори етап на проекта е реализирана базата данни на приложението и голяма част от данните на генбанката са мигрирани в нея. Важен резултат от проекта, подобряващ качеството и улесняващ работата по документацията и информационното обслужване на генбанката, е че чрез системата се правят експорти за автоматичен трансфер към базите данни на международните системи за растителни генетични ресурси с отворен достъп като EURISCO и др., което от своя страна спомага за утвърждаване на авторитета на страната ни като партньор в Европейската интегрирана система на генбанките. Основните потребители на системата са Регистратори, Лаборанти, Куратори, Администратори, EURISCO и Външни потребители на системата.

По проекта е публикувана една монография и 58 научни статии, представени на международни форуми и в реномирани списания. Четири статии са с IF. Осем статии са с SJR без IF. Реферирани в базите данни на SCOPUS и/или Web of Science са 29 статии. Всички публикации са финансирани от проекта, който е цитиран в секция благодарности към всяка   от статиите. В екипа са взели участие девет млади учени и докторанти. Постигнатите резултати по проекта бяха използвани като база при разработката на Национална научна програма „Интелигентно растениевъдство“ и продължава взаимодействието между екипите на двата проекта.