img

Институтът по земеделие – Карнобат към Селскостопанска академия, съорганизатор и участник в III Балкански селскостопански конгрес – Агрибалкан 2021, Одрин, Република Турция

13.09.2021

От 31 август до 1 септември 2021 г. в Одрин, Република Турция, се проведе III Балкански селскостопански конгрес – Агрибалкан 2021. Организатор и домакин на Конгреса бе Тракийският университет. Събитието бе осъществено в сътрудничество и със съдействието на голям брой университети от чужбина, включително и Селскостопанска академия от България. Всички заседания бяха проведени в модерния Балкански конгресен център, който е част от Тракийския университет – Одрин. При откриването Председателят на Организационния комитет – проф. д-р Ялчин Кая обяви, че това е най-голямата среща в Турция и на Балканския полуостров на селскостопански научни работници и специалисти. Участниците в Конгреса бяха от 41 държави. Освен от всички балкански страни, участие взеха и  научни работници от Алжир, Пакистан, Мароко, Русия, Казахстан, Литва и др. Участниците с научни доклади бяха 988. Представени са общо 398 научни статии, от които 288 като доклади, 110 като постери и 8 поканени лектори.

Институтът по земеделие – Карнобат бе един от съорганизаторите на Балканския селскостопански конгрес. В работата на Конгреса взеха участие 4 научни работници – проф. д-р Драгомир Вълчев, проф. д-р Дарина Вълчева, доц. д-р Боряна Дюлгерова и ас. Веселина Добрева с 4 доклада. Представени бяха научни постижения на института в областта на селекция на ечемик. Предстои тяхното отпечатване в турски научни списания. Учените от Института по земеделие – Карнобат представиха и участието на екипа на Селскостопанска академия при реализиране на целите на Националната научна програма „Интелигентно растениевъдство”, а именно провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания за създаване на модели за роботизирани технологии, дигитални методи за диагностика и прогноза, както при селекцията на ечемика и пшеницата, така и за цифрово управление при отглеждане и подобряване на доходите в земеделски стопанства. Екипът на Института по земеделие – Карнобат работи по научни задачи на работен пакет 2.1 „Растителна и почвена диагностика и прогноза” и работен пакет 2.3 „Използване на данни от специализирани феномни платформи за отбор на растения с комплекс от ценни признаци за улесняване на растителната селекция” от  Компонент 2 „Диагностика и прогноза чрез изкуствен интелект”.

Председателят на Организационния комитет проф. д-р Ялчин Кая на щанда на Института по земеделие – Карнобат

По време на работата на Конгреса Институтът по земеделие – Карнобат подготви щанд, на който представи своите научни постижения. Това предизвика голям интерес сред присъстващите. По време на Конгреса бе организирана среща със фермери, на която бяха разисквани проблеми свързани със семепроизводството. Проведена бе среща с г-н Серкан Челик – Директор на отдел "Семепроизводство" в "Тракия Бирлик" – Одрин. Обсъдена бе възможността за изпитване на създадения в Института по Земеделие – Карнобат сорт "Земела" в Република Турция.

Участието в III Балкански селскостопански конгрес – Агрибалкан 2021 се осъществи благодарение на финансовата подкрепа на ННП "Интелигентно растениевъдство", за което изказваме благодарност.