Меню

Институт по рибарство и аквакултури – Варна

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност “Доцент” Професионално направление - 4.3 Биологически науки
Научна специалност - Екология и опазване на екосистемите (морски зообентос)

Научно жури:

Материали на кандидата:

1. Автобиография

2. Приноси

3. Цитати

4. Резюмета

5.Списък публикации

 

 

Заключително заседание на Научното жури  ще се проведе на22.12.2015 г., от 10,30 часа в зала „Проф. Иван Гърбучев" на ИПАЗР – Шосе Банкя № 7, София.

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!