ИРГР „К. Малков“ – Садово

28.01.2020 - 28.02.2020

Описание:

 Процедура за заемане на академичната длъжност "професор".

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство

Научна специалност:   “Селекция и семепроизводство на културните растения” 

Кандидат : Цветелина Димитрова Стоилова

Жури:


  1. Проф. дн Дияна Лилова Светлева
  2. Проф. д-р Дарина Димитрова Вълчева
  3. Проф. дсн Илия Иванов Учкунов
  4. Проф. д-р Вилиана Маринова Василева
  5. Проф. дсн Димитър Христов Павлов
  6. Проф. д-р Драгомир Пламенов Димитров
  7. Доц. д-р Галина Красимирова Найденова

Кандидати:


Цветелина Димитрова Стоилова:


Резюмета
Цветелина Димитрова Стоилова Свали

Приноси
Цветелина Димитрова Стоилова Свали
Цветелина Димитрова Стоилова Свали

Рецензии
Проф. д-р Дарина Димитрова Вълчева Свали
Проф. дн Дияна Лилова Светлева Свали
Проф. дсн Илия Иванов Учкунов Свали

Становища
Проф. д-р Вилиана Маринова Василева Свали
Доц. д-р Галина Красимирова Найденова Свали
Проф. дсн Димитър Христов Павлов Свали
Проф. д-р Драгомир Пламенов Димитров Свали