ИЗК „Марица“ – Пловдив

05.11.2020 - 05.12.2020 Професор

Процедура за заемане на академичната длъжност "професор"Професионално направление: 6.1. Растениевъдство Научна специалност: „Селекция и семепроизводство на културните растения” Кандидат : доц. д-р Даниела Ганева Ганева

Прегледай

ИРГР „К. Малков“ – Садово

28.01.2020 - 28.02.2020 Професор

Процедура за заемане на академичната длъжност "професор".Професионално направление: 6.1. РастениевъдствоНаучна специалност: “Селекция и семепроизводство на културните растения” Кандидат : Цветелина Димитрова Стоилова

Прегледай