Ирена Аспарухова Голубинова

14.05.2020 - 14.06.2020

Описание:

Институт по фуражните култури – Плевен

Процедура за заемане на академичната длъжност "доцент"

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство

Научна специалност:  “Селекция и семепроизводство на културните растения”

Жури:


  1. Проф. д-р Нели Кирилова Вълкова
  2. Проф. дсн Илия Иванов Учкунов
  3. Проф. д-р Даниела Върбанова Кертикова
  4. Доц. д-р Ваня Атанасова Делибалтова
  5. Доц. д-р Росица Минчева Тодорова
  6. Доц. д-р Галина Красимирова Найденова
  7. Проф. дн Дияна Лилова Светлева

Кандидати:


Ирена Аспарухова Голубинова:


Резюмета
Ирена Аспарухова Голубинова Свали

Приноси
Ирена Аспарухова Голубинова Свали

Рецензии
Проф. дн Дияна Лилова Светлева Свали
Проф. д-р Нели Кирилова Вълкова Свали

Становища
Проф. дсн Илия Иванов Учкунов Свали
Проф. д-р Даниела Върбанова Кертикова Свали
Доц. д-р Ваня Атанасова Делибалтова Свали
Доц. д-р Росица Минчева Тодорова Свали
Доц. д-р Галина Красимирова Найденова Свали