Гл. ас. д-р Йовко Кирилов Дюлгерски

17.09.2019 - 17.10.2019

Описание:

ИТТИ - Марково


 Процедура за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ".

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство

Научна специалност:   “Селекция и семепроизводство на културните растения

Жури:


  1. Доц. д-р Галина Красимирова Найденова
  2. Доц. д-р Ваня Атанасова Делибалтова
  3. Проф. дн Дияна Лилова Светлева
  4. Проф. д-р Радка Велева Иванова
  5. Проф. дн Стефан Иванов Гандев
  6. Проф. д-р Галина Тодорова Певичарова
  7. Доц. д-р Росица Минчева Тодорова

Кандидати:


Гл. ас. д-р Йовко Кирилов Дюлгерски:


Резюмета
Гл. ас. д-р Йовко Кирилов Дюлгерски Свали

Приноси
Гл. ас. д-р Йовко Кирилов Дюлгерски Свали

Рецензии
Проф. дн Дияна Лилова Светлева Свали
Проф. д-р Радка Велева Иванова Свали

Становища
Проф. дн Стефан Иванов Гандев Свали
Проф. д-р Галина Тодорова Певичарова Свали
Доц. д-р Ваня Атанасова Делибалтова Свали
Доц. д-р Галина Красимирова Найденова Свали
Доц. д-р Росица Минчева Тодорова Свали