Гергана Славова Кунчева

23.07.2020 - 23.08.2020

Описание:

ИПАЗР „Никола Пушкаров“ - София 

Процедура за заемане на академичната длъжност "доцент"

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство

Научна специалност:  “ Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея )” 

Жури:


  1. Проф. д-р Светла Симеонова Русева
  2. Проф. дн Тодор Симеонов Кертиков
  3. Проф. д-р Мартин Димитров Банов
  4. Проф. дн Иван Ценов Маринов
  5. Проф. д-р Иван Георгиев Манолов
  6. Проф. д-р Светла Стоянова Костадинова
  7. Доц. д-р Милена Стоянова Керчева

Кандидати:


Гергана Славова Кунчева:


Резюмета
Гергана Славова Кунчева Свали

Приноси
Гергана Славова Кунчева Свали
Гергана Славова Кунчева Свали

Рецензии
Проф. д-р Светла Симеонова Русева Свали
Проф. дн Тодор Симеонов Кертиков Свали

Становища
Проф. д-р Мартин Димитров Банов Свали
Проф. дн Иван Ценов Маринов Свали
Проф. д-р Иван Георгиев Манолов Свали
Проф. д-р Светла Стоянова Костадинова Свали
Доц. д-р Милена Стоянова Керчева Свали