ас. д-р инж. Йовчо Георгиев Кочев

27.01.2021 - 28.02.2021

Описание:

Институт по тютюна и тютюневите изделия - Марково


Процедура за заемане на академичната длъжност "доцент"

Професионално направление: 5.1 Машинно инженерство

Научна специалност:   “Механизация и електрификация на растениевъдството” 

Жури:


  1. Проф. дтн Георги Асенов Тасев
  2. Проф. д-р инж. Михо Янков Михов
  3. Проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева
  4. Проф. д-р инж. Пламен Ганчев Кангалов
  5. Доц. дн инж. Митко Иванов Николов
  6. Доц. д-р Невенка Радева Иванова
  7. Доц. д-р инж. Стоян Савов Ишпеков

Кандидати:


ас. д-р инж. Йовчо Георгиев Кочев:


Резюмета
ас. д-р инж. Йовчо Георгиев Кочев Свали

Приноси
ас. д-р инж. Йовчо Георгиев Кочев Свали
ас. д-р инж. Йовчо Георгиев Кочев Свали

Рецензии
Проф. дтн Георги Асенов Тасев Свали
Проф. д-р инж. Михо Янков Михов Свали

Становища
Проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева Свали
Проф. д-р инж. Пламен Ганчев Кангалов Свали
Доц. дн инж. Митко Иванов Николов Свали
Доц. д-р Невенка Радева Иванова Свали
Доц. д-р инж. Стоян Савов Ишпеков Свали