гл. ас. д-р Татяна Иванова Божанска

13.04.2021 - 13.05.2021 Доцент

ИПЖЗ - ТроянПроцедура за заемане на академичната длъжност "доцент"Професионално направление: 6.1. РастениевъдствоНаучна специалност: “ Фуражно производство и ливадарство ”

Прегледай