img

Еразъм+ мобилност в Загребски Университет

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 22 – 26 януари 2024 година, доц. д-р Гергана Кунчева от ИПАЗР “Н. Пушкаров“ - София осъществи мобилност с цел обучение в Загребски Университет, Загреб, Хърватия.

На среща с декана на факултета и с проф. Згорелец бяха обсъдени полските опити по ерозия провеждани в двата института. Хърватските колеги запознаха доц. Кунчева с опитите по различни проекти проведени на цялата територия на Хърватия и дейността на катедра „Общо земеделие“. На среща с преподавателите доц. Кунчева представи структурата и дейността на ИПАЗР “Н. Пушкаров“ – София, историята на почвената наука в България и др. Бяха посетени и лабораториите на катедрата и наблюдавана организацията на дейността. С проф. Биланджия бяха дискутирани техниките за измерване на парникови газове. В последния ден доц. Шестак представи на доц. Кунчева апарата, който използва за спектрални анализи на почва и анализите, които извършва. Бяха изяснени разликите между различните типове камери и възможностите за измервания на растения и почви с отдалечени методи.


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.