img

Еразъм+ мобилност в Университет Сапиенца, Рим

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 23 – 27 октомври 2023 година, доц. д-р Ивайла Динчева и доц. д-р Илиян Баджаков от Агробиоинститут - София осъществиха мобилност с цел обучение в Химическия факултет към Университета Сапиенца, Рим, Италия.

По време на мобилността  учените от АБИ-София специализираха мас спектрален метод за анализ на липидни компоненти в масло от 9 италиански сорта канабис, чрез високоефективна течно-хроматографска система свързана с Q Exactive™ hybrid quadrupole-Orbitrap мас спектрометър. Създадоха се нови изследователски контакти с партньори от приемащата институция и беше осъществена обмяна на опит по отношение на разработване, валидиране и междулабораторен трансфер на инструментални хроматографски методи. С италианските колеги бяха обсъдени възможности за тясно сътрудничество, както и разработване на съвместни научно-изследователски проекти; изграждане на мрежи от контакти в областта на технологичните иновации.


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.