img

Еразъм+ мобилност в Университет по агрономически науки и ветеринарна медицина – Букурещ

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 11 – 15 март 2024 година, проф. дн Пламена Йовчевска от ЦА на ССА, гл. ас. д-р Михаела Михайлова и докторант Васил Стойчев от Институт по аграрна икономика - София осъществиха мобилност с цел обучение в Университет по агрономически науки и ветеринарна медицина – Букурещ, Румъния.

Във Факултета по мениджмънт и развитие на селските райони, в конструктивна дискусия бяха обсъдени научните направления и представени основните тематични области, които са обект на изследване в двете организации. Българските учени се запознаха с историята на факултета и обсъдиха развитието на поземлените отношения в Румъния. Бяха дискутирани и промените в политиката на ЕС и спецификите в ОСП при прилагането ѝ на регионално равнище. Гостите от България взеха участие във вътрешна кръгла маса, в рамките на която бяха представени политики за подкрепа на кооперативите посредством споделяне на земя и оборудване; измененията при притежаването на земя в страната; влиянието на рентабилността на фермите върху цените на земята. От своя страна учените от ИАИ-София представиха поземлените отношения в България и предизвикателствата, пред които е изправена страната ни. 

В последния ден от мобилността беше обсъдена динамиката на пазара на земя, влиянието на социалния фактор за земеползването в селските райони и проблемите на планинските и полупланински райони в България и Румъния за развитието на земеделието в тях.


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.