img

Еразъм+ мобилност в Университет „Йосип Юрай Щросмайер”, Осийек

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 22 – 26 април 2024 година,  проф. д-р Боряна Стефанова от Институт по планинско животновъдство и земеделие Троян осъществи мобилност с цел обучение в Университет „Йосип Юрай Щросмайер”, Осийек, Хърватия.

Проф. д-р Стефанова се запозна с учените от Агробиотехническия факултет в Университета Йосип Юрай Щросмайиер, Осийек, Хърватия и представи резултати от своята научноизследователска работа и тази на колегите от отдел „Планинско овощарство“ от Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян. При посещение на библиотеката на факултета бяха разменени издадените през 2023 година броеве от списанията Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, на ИПЖЗ Троян и на списание Poljoprivreda (Agriculture) издавани от Агробиотехническия факултет.

Беше наблюдавана работата в специализирана PCR лаборатория и посетена акредитирана лаборатория по прецизно земеделие,където се извършват основни химически анализи за мониторинг на почвата, за контрол на плодородието. Настоящата мобилност е продължение на започнатото от доц. д-р Михова, в предишна Еразъм+ мобилност, сътрудничество между факултета по агробиотехнически науки Осиек и ИПЖЗ – Троян.


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.