img

Еразъм+ мобилност в Университет „Йосип Юрай Щросмайер”, Осийек

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 22 – 26 април 2024 година,  ас. Радена Ненова и доц. д-р Станимир Енчев от Земеделски институт - Шумен осъществиха мобилност с цел обучение в Университет „Йосип Юрай Щросмайер”, Осийек, Хърватия.

Българските учени се срещнаха с ръководството на Институт по растениевъдство и биотехнологии и се запознаха с образователната, научната и професионална дейност на института. В лабораторията за изследване на фуражи, суровини и храни гостите се запознаха с разработваните методи за анализ, свързани с произход на храните, физиология на храненето и хранителните технологии. 

Бяха обменени идеи за бъдещо сътрудничество за биохимични изследвания на животински продукти и физикохимични анализи на фуражни култури. Пред домакините бяха представени  издаваните от Селскостопанска академия периодични издания и отправена покана за участие в ежегодната международна научна конференция организирана от Земеделски институт – Шумен.


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.