img

Еразъм+ мобилност в Университет „Йосип Юрай Щросмайер“, Осиек

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 06 – 10 ноември 2023 година,   Цветелина Добрева от Институт по земеделие – карнобат осъществи мобилност с цел обучение във Факултет по агробиотехнологически науки към Университет „Йосип Юрай Щросмайер“, Осиек, Хърватия.

По време на мобилността, Цветелина Добрева се запозна с учебната и научноизследователската дейност в различните отдели и катедри на факултета.  В катедра „Физиология на растенията“ бяха представени различни методи и протоколи, прилагани при извършване на физиологични изследвания, а в катедра „Растениевъдство и биотехнологии“ – проучвания за подбор и генетични изследвания при ечемика. Бяха усвоени селекционни подходи за повишаване на устойчивостта на житните култури към биотичен и абиотичен стрес, методи за анализ на растителни проби и зърно, както и методика за производство на семена с цел запазване на генетична чистота и еднородност.


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.