img

Еразъм+ мобилност в Университет Болоня

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 30 октомври – 03 ноември 2023 година,   ас. д-р Антон Сотиров от Институт по земеделие – Кюстендил осъществи мобилност с цел обучение във Факултет по земеделие и ветеринарна медицина към Университета в Болоня, Италия.

По време на мобилността, д-р Сотиров разшири познанията си за методи и техники за подобряване качеството и плодородието на почвите и борба с негативните явления, причинени от човека и климатичните промени. Под ръководството на проф. д-р Морено Тозели, гостът от България се запозна с различни теми, сред които: Смекчаване на почвените заболявания, свързани с презасаждане; Кислородът в почвата, Дишане на почвата и първичен ефект, калций в почвата; Развитие на корените и капацитет за обмен на катиони на почвата. Д-р Сотиров посети и опитните полета и лабораториите в станцията в гр. Кадриано и взе участие в изследвания на азот в почвата.


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.